חוק ציוד מגן אישי בעבודה


תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד-מגן אישי), התשנ"ז-1997 (להלן:"חוק ציוד מגן אישי בעבודה")

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 47, 160, 173 ו-216 לפקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), התש"ל-1970 (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין חוק ציוד מגן אישי בעבודה:

1. הגדרות

בחוק ציוד מגן אישי בעבודה -

"ממונה על העבודה" - לרבות "מנהל עבודה" כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988 (להלן - תקנות הבניה), ו"מנהל מחצבה" כמשמעותו בתקנות הבטיחות בעבודה (מחצבות אבן), התשכ"ה-1965;

"מעביד" - לרבות "תופש מפעל" כמשמעותו בפקודה, "מבצע בניה" כמשמעותו בתקנות הבניה, וכן "המחזיק במקום העבודה" כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954 (להלן - חוק הפיקוח);

"מפקח עבודה ראשי", "מפקח עבודה אזורי" ו"מפקח עבודה" - כמשמעותם בחוק הפיקוח;

"ציוד מגן אישי" או "ציוד" - ציוד שנועד לשימושו האישי של אדם בעבודה, בדרך של לבישה, הרכבה, חבישה או נשיאה ושתוכנן במיוחד להגנתו מפני סיכון העלול לפגוע בבטיחותו או בבריאותו, כמפורט בתוספת, לרבות אבזריו, ולמעט -

(1) ציוד חירום והצלה;

(2) ציוד ניטור, התראה או איתות המזהיר מפני סיכון או מטרד;

"תקן ישראלי " - כמשמעותו בחוק התקנים, התשי"ג-1953.

2. מניעת סיכונים

מקום עבודה שלא ניתן למנוע בו סיכונים בטיחותיים על ידי בניה או התקנה, חייב מעביד, לשם מניעת סיכוני בטיחות לעובד, לספק לו ציוד מגן אישי כמפורט בחוק ציוד מגן אישי בעבודה.

3. חובות המעביד

(א) מעביד יספק ציוד מגן אישי כמפורט בטור ג' בתוספת הדרוש לפי הענין, לשימוש העובד בעבודות ובתהליכים המפורטים בטור ב' בתוספת, לשם הגנת איברים כמפורט בטור א' לצדם, ויפקח על השימוש כאמור.

(ב) מעביד שאינו מספק את הציוד בעצמו, כאמור בתקנת משנה (א), ינחה את הממונה על העבודה כיצד לקיים את ההוראות כאמור ויפקח על ביצוען.

(ג) מעביד יתקן או יחליף ציוד מגן אישי שנתגלה בו פגם או נזק.

4. ציוד מגן אישי נוסף

ראה מפקח עבודה אזורי שהשימוש בציוד מגן אישי חיוני בתהליך או בעבודה שאינם מפורטים בתוספת, רשאי הוא לדרוש ממעביד לספק ציוד מגן אישי למניעת הסיכונים שהציוד בא למנוע.

5. תחולת ההוראות

חוק ציוד מגן אישי בעבודה יחולו על מעביד לגבי עובדיו ולגבי עובדים אחרים לרבות עובדי קבלן כוח אדם ועובדים עצמאיים העובדים או השוהים במפעל או במקום העבודה לצורכי העבודה, וכן לגבי עובד כאמור, הפועל בעזרת מיתקנים או ציוד של המעביד, זולת אם החובה לספק לו ציוד מגן אישי מוטלת במפורש על אדם אחר.

6. טיב הציוד והתאמתו

(א) ציוד מגן אישי יהיה באיכות נאותה, חזק ועמיד ובעל מבנה ותכונות למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע.

(ב) ציוד מגן אישי יתאים לתקן הישראלי הנוגע לו, ואם אין לגביו תקן ישראלי - לאחד התקנים ANSI ,ISO ,DIN ,EN או תקן אחר, באישורו של מפקח העבודה הראשי;

לענין זה -

"תקן ISO" - תקן של הארגון הבינלאומי לתקינה Intemational Standard

Office;

"תקן DIN" - תקן של Deutsche Industrie Norma;

"תקן EN" - הנחיית תקינה של השוק האירופי המשותף;

"תקן ANSI" - תקן של American National Standard Institute.

תקנים אלה נמצאים לעיון הציבור במרכז המידע של המוסד לבטיחות ולגיהות ובספריית מכון התקנים הישראלי.

(ג) ציוד מגן אישי יותאם, לפי תפקידו וצורתו, לאיבר הגוף של העובד שעליו הוא נועד להגן, וכן לסיכון שאותו הוא נועד למנוע.

7. עובד עצמאי

עובד עצמאי יצטייד בציוד מגן אישי, ישתמש בהתאם להוראות חוק ציוד מגן אישי בעבודה וידאג לאחזקתו ולתקינותו.

8. חובות ממונה על העבודה

(א) ממונה על העבודה, ישגיח השגחה נאותה וינקוט אמצעים לוודא שהעובד משתמש בציוד מגן אישי כראוי.

(ב) נתגלה בציוד פגם או נזק - ימסרנו הממונה על העבודה למעביד וידאג לאספקה מיידית של ציוד חלופי תקין לעובד.

(ג) ראה ממונה על העבודה שעובד אינו משתמש בציוד מגן אישי מכל סיבה שהיא, יפסיק לאלתר את עבודתו.

9. חובות העובד

עובד שקיבל ציוד מגן אישי חייב -

(1) להשתמש בו בהתאם לייעודו;

(2) להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו;

(3) להחזירו מיד למעבידו או לממונה על העבודה משנתגלה בו פגם או נזק, לשם החלפתו.

10. חשיפה לקרני השמש

(א) עובד החשוף לקרני שמש ילבש בגדים וכובע שיכסו את גופו וראשו וימנעו את נזקי קרני השמש, וירכיב משקפיים מתאימים לסינון קרינה על סגולה.

(ב) בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א) מעביד לא יעסיק עובד כשהוא חשוף לקרני שמש, אלא אם כן הוא מוגן כאמור בתקנת משנה (א).

11. ניקוי ציוד ואחזקתו

המעביד או הממונה על העבודה, לפי הענין, ידאגו תמיד כי -

(1) ציוד המגן יוחזק במצב נקי ותקין;

(2) יחד עם הציוד יותקנו או יסופקו במקום העבודה אמצעים נאותים לניקויו והפעלתו הסדירה.

12. ציוד משומש

(א) לא יספק מעביד או ממונה על העבודה לעובד משקפי מגן, מגן פנים, מסכה, מגיני קרקפת, כפפות, קסדת מגן, ציוד להגנת שמיעה, נעליים או מגפיים שהיו בשימוש הזולת אלא אם כן עברו ניקוי וחיטוי נאותים.

(ב) ציוד שאינו בשימוש, יוחזק בקרבת מקום העבודה באופן המבטיח את תקינותו וניקיונו.

(ג) תקינותו של הציוד תיבדק לפי הוראות התקן הנוגע לו, כאמור בתקנה 6, או לפי הוראות היצרן.

13. איסור מכירה

לא ימכור אדם, לא יקנה ולא ימסור לשימושו של אחר ציוד מגן אישי, אלא אם כן התקיימו בציוד הוראות תקנה 6, לפי הענין.

14. שמירת דינים

חוק ציוד מגן אישי בעבודה אינן גורעות מהוראות כל דין אחר בענין ציוד מגן אישי.

15. ביטול

תקנות הבטיחות בעבודה (ציוד מגן אישי), התשכ"ט-1968 - בטלות.

16. תחילה

תחילתן של חוק ציוד מגן אישי בעבודה 60 ימים מיום פרסומן.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק עבודה

 2. חוק עבודת נוער

 3. חוק בגדי עבודה

 4. חוק דיני עבודה

 5. חוק עבודה בגובה

 6. חוק ישיבה בעבודה

 7. חוק עבודה בישיבה

 8. החלקה במקום עבודה

 9. הכחשת הזמנת עבודה

 10. אי הצעת עבודה אחרת

 11. חוק בית דין לעבודה

 12. החלקה בעבודה

 13. הפסקת עבודה בגיל 65

 14. עבודה מעל 8 שעות

 15. תקנות עבודת נוער

 16. התייבשות בעבודה

 17. תקנות דיני עבודה

 18. ניצול יחסי מרות בעבודה

 19. התדרדרות ביחסי העבודה

 20. הפסקות בזמן העבודה

 21. תקנות נפגעי עבודה

 22. הפסקת עבודה בגלל הפרטה

 23. תקנות עבודה בגובה

 24. איפוס ותק בעבודה

 25. יחס משפיל בעבודה

 26. שתי תביעות בית דין לעבודה

 27. מקום ביצוע העבודה

 28. סביבת עבודה לחוצה

 29. חוק ציוד מגן אישי בעבודה

 30. הכנת מפות - עבודות תשתית

 31. פקודת מחלקת העבודה

 32. האם טיול נחשב ליום עבודה ?

 33. תקנות עבודה סוציאלית

 34. קורס הכשרה - עבודה חודש אחד

 35. כימות תביעה בית דין לעבודה

 36. שיקולים זרים - הפסקת עבודה

 37. חוק ארגון ופיקוח על העבודה

 38. חוק שירות עבודה בשעת-חירום

 39. שינוי ארגוני בעבודה

 40. השהייה של יחסי העבודה

 41. עבודה באסבסט שלא כדין

 42. עבודה צמיתה – תקנות התקשי"ר

 43. חוק זמן הפסקה בעבודה

 44. בית דין לעבודה – תביעה למוסד

 45. צמצום כוח עבודה במפעל

 46. דחיית בקשה לחזרה לעבודה

 47. הרמת דברים כבדים בעבודה

 48. דרישה ללבוש חצאית בעבודה

 49. הפרעה למפקח משרד העבודה והרווחה

 50. סחיבת משאות כבדים בעבודה

 51. האם הקלטה קבילה בבית דין לעבודה

 52. תביעה בגין אי קבלה לעבודה

 53. מה אורכה של תקופת העבודה ?

 54. גרסאות סותרות - נסיבות סיום העבודה

 55. כושר עבודה פחות מ- 50 אחוז - שיקום

 56. חושפי שחיתויות במקום העבודה

 57. תביעה בגין הזמנת עבודות תשתית

 58. אי החתמת כרטיס נוכחות בעבודה

 59. אובדן מוחלט של כושר העבודה - מזכירה

 60. הפסקות של חודש חודשיים בעבודה

 61. עזיבת מקום עבודה לפני סיום יום עבודה

 62. תחולת הדין הירדני בדיני עבודה

 63. עבודה ללא ציוד מיגון מתאים ללא הדרכה

 64. תביעה נגד מקום עבודה לאחר סיום העבודה

 65. תקופת עבודה מעל 35 שנים - ותק פנסיוני

 66. אילו חוקים חלים בבית דין לעבודה

 67. הגבלה קלה עד בינונית בכושר העבודה

 68. חיוב רטרואקטיבי בגין עבודות תיעול

 69. החתמת כרטיס נוכחות בעבודה ע"י אחרים

 70. הגבלת ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה

 71. הפסקת עבודה בנסיבות הקשורות למצב הבריאותי

 72. סטיה של ממש מהדרך המקובלת על התובע מביתו לעבודתו

 73. האם יש לראות את עבודתה של התובעת כעזרה משפחתית ?

 74. פסק בוררין - הממונה האזורי על יחסי העבודה במשרד העבודה והרווחה

 75. הפסקת עבודה שאינה עולה על 6 חודשים אינה פוגעת ברציפות העבודה

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון