חוק ישיבה בעבודה


חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007 (להלן:"חוק ישיבה בעבודה")

1. הגדרות

בחוק ישיבה בעבודה -

"הסכם קיבוצי" - כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957;

"הפסקה בעבודה" - הפסקה שהעובד זכאי לה מכוח דין, הסכם קיבוצי, חוזה עבודה או נוהג במקום העבודה;

"מושב לעבודה" - מושב במצב תקין בעל משענת גב, מותאם בצורתו, במבנהו ובממדיו לעובד ולעבודה המבוצעת, וכן הדום שעליו יוכל להשעין את רגליו בנוחות, אם אין הוא יכול לעשות כן בלי הדום;

"מקום עבודה" - מקום שנעשית בו עבודה לצורכי עסק, משלח יד או שירות ציבורי, למעט מקום שהוראות סימן ד' בפרק ד' לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], התש"ל-1970, חלות לגביו;

"השר" - שר התעשיה המסחר והתעסוקה.

2. עבודה בישיבה

מעביד יעמיד לרשות עובד במקום העבודה מושב לעבודה ולא ימנע מעובד ישיבה במהלך העבודה, אלא אם כן הוכיח המעביד שביצועה הרגיל של העבודה אינו מאפשר ישיבה.

3. ישיבה בעת הפסקה בעבודה

בלי לגרוע מהוראות סעיף 2, מעביד יעמיד לרשות העובדים במקום העבודה כיסאות או ספסלים מתאימים, בעלי משענת גב, במספר מספיק ובמצב תקין, לישיבה בעת הפסקה בעבודה.

4. סמכות שיפוט ותרופות

(א) לבית הדין לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות סעיפים 2 ו-3, והוא רשאי:

(1) לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות הענין;

(2) ליתן צו מניעה או צו עשה לתיקון ההפרה.

(ב) (1) מצא בית הדין לעבודה כי נתבע הפר את הוראות סעיפים 2 או 3,
רשאי הוא לחייב את המפר בתשלום פיצויים שאינם תלויים בנזק
(בסעיף זה - פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 20,000 שקלים
חדשים; ואולם רשאי בית הדין לעבודה לפסוק פיצויים לדוגמה
בסכום שלא יעלה על 200,000 שקלים חדשים, בהתחשב בחומרת
ההפרה או בנסיבותיה.

(2) אין בהוראות פסקה (1) כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויים או לכל סעד אחר לפי כל דין, בשל אותה הפרה; ואולם בית הדין לעבודה לא יפסוק פיצויים לפי אותה פסקה, בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006.

(ג) הסכומים הנקובים בסעיף זה יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה - יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לענין זה -

"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד הבסיסי" - המדד שפורסם בחודש שלפני תחילתו של חוק ישיבה בעבודה;

"מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

5. זכות תביעה

תובענה בשל הפרת הוראות סעיפים 2 או 3 יכול שתוגש בידי -

(1) העובד;

(2) ארגון העובדים היציג באותו מקום עבודה, ובאין ארגון עובדים כאמור - ארגון העובדים היציג באותו ענף או ארגון עובדים שהעובד חבר בו;

(3) ארגון העוסק בזכויות בעבודה, ובלבד שהעובד הסכים לכך.

5א. הרחבת תחולה לעניין הפסקה לשם שימוש בחדר שירותים (תיקון: תש"ע2)

(א) בסעיף זה - 5א "הוראות לפי חוקי עבודה" - כל אחד מאלה:

(1) סעיף 20א לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951;

(2) סעיף 22א לחוק עבודת הנוער, התשי"ג-1953;

"מעסיק בפועל", "מזמין שירות" - כהגדרתם בהוראות לפי חוקי העבודה, לפי העניין.

(ב) הוראות סעיפים 4 ו-5 יחולו, בשינויים המחויבים, גם על הפרת הוראות לפי חוקי העבודה, ויראו הפרת הוראות לפי חוקי העבודה כהפרת הוראות סעיפים 2 ו-3.

(ג) בבואו לפסוק פיצויים לדוגמה לפי סעיף 4 כפי שהוא מוחל בסעיף
קטן (ב), למעביד, למעסיק בפועל או למזמין שירות, לפי העניין, בשל הפרת הוראות לפי חוקי העבודה, רשאי בית הדין לעבודה להתחשב בכך שאותו אדם הורשע בשל אותו מעשה ובקנס שנגזר עליו.

(ד) בבואו להטיל קנס על מעביד, מעסיק בפועל או מזמין שירות, לפי העניין, שהורשע בעבירה בשל הפרת הוראות לפי חוקי העבודה, רשאי בית משפט או בית דין לעבודה להתחשב בכך שנפסקו נגד אותו אדם, בפסק דין סופי, פיצויים לדוגמה לפי סעיף 4 כפי שהוא מוחל בסעיף קטן (ב), בשל המעשה שבשלו הורשע כאמור.

6. שמירת זכויות

חוק ישיבה בעבודה בא להוסיף על זכותו של עובד מכוח דין, הסכם קיבוצי, הסדר קיבוצי, חוזה עבודה או נוהג ולא לגרוע ממנה.

7. תחולה על מעסיק בפועל

הוראות חוק ישיבה בעבודה יחולו, לענין מעביד ועובד, על מעסיק בפועל ועל עובד של קבלן כוח אדם המועסק אצל מעסיק בפועל; בסעיף זה, "מעסיק בפועל" ו"קבלן כוח אדם" - כהגדרתם בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו-1996.

8. דין המדינה

לענין חוק ישיבה בעבודה, דין המדינה כדין כל מעביד אחר.

9. ביצוע ותקנות

השר ממונה על ביצוע חוק ישיבה בעבודה והוא רשאי, לאחר התייעצות עם ארגוני עובדים וארגוני מעבידים שלדעת השר הם נוגעים בדבר ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

10. (שולב בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006).

11. תחילה

תחילתו של חוק ישיבה בעבודה שישים ימים מיום פרסומו.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק עבודה

 2. חוק עבודת נוער

 3. חוק בגדי עבודה

 4. חוק דיני עבודה

 5. חוק עבודה בגובה

 6. חוק ישיבה בעבודה

 7. חוק עבודה בישיבה

 8. החלקה במקום עבודה

 9. הכחשת הזמנת עבודה

 10. אי הצעת עבודה אחרת

 11. חוק בית דין לעבודה

 12. החלקה בעבודה

 13. הפסקת עבודה בגיל 65

 14. עבודה מעל 8 שעות

 15. תקנות עבודת נוער

 16. התייבשות בעבודה

 17. תקנות דיני עבודה

 18. ניצול יחסי מרות בעבודה

 19. התדרדרות ביחסי העבודה

 20. הפסקות בזמן העבודה

 21. תקנות נפגעי עבודה

 22. הפסקת עבודה בגלל הפרטה

 23. תקנות עבודה בגובה

 24. איפוס ותק בעבודה

 25. יחס משפיל בעבודה

 26. שתי תביעות בית דין לעבודה

 27. מקום ביצוע העבודה

 28. סביבת עבודה לחוצה

 29. חוק ציוד מגן אישי בעבודה

 30. הכנת מפות - עבודות תשתית

 31. פקודת מחלקת העבודה

 32. האם טיול נחשב ליום עבודה ?

 33. תקנות עבודה סוציאלית

 34. קורס הכשרה - עבודה חודש אחד

 35. כימות תביעה בית דין לעבודה

 36. שיקולים זרים - הפסקת עבודה

 37. חוק ארגון ופיקוח על העבודה

 38. חוק שירות עבודה בשעת-חירום

 39. שינוי ארגוני בעבודה

 40. השהייה של יחסי העבודה

 41. עבודה באסבסט שלא כדין

 42. עבודה צמיתה – תקנות התקשי"ר

 43. חוק זמן הפסקה בעבודה

 44. בית דין לעבודה – תביעה למוסד

 45. צמצום כוח עבודה במפעל

 46. דחיית בקשה לחזרה לעבודה

 47. הרמת דברים כבדים בעבודה

 48. דרישה ללבוש חצאית בעבודה

 49. הפרעה למפקח משרד העבודה והרווחה

 50. סחיבת משאות כבדים בעבודה

 51. האם הקלטה קבילה בבית דין לעבודה

 52. תביעה בגין אי קבלה לעבודה

 53. מה אורכה של תקופת העבודה ?

 54. גרסאות סותרות - נסיבות סיום העבודה

 55. כושר עבודה פחות מ- 50 אחוז - שיקום

 56. חושפי שחיתויות במקום העבודה

 57. תביעה בגין הזמנת עבודות תשתית

 58. אי החתמת כרטיס נוכחות בעבודה

 59. אובדן מוחלט של כושר העבודה - מזכירה

 60. הפסקות של חודש חודשיים בעבודה

 61. עזיבת מקום עבודה לפני סיום יום עבודה

 62. תחולת הדין הירדני בדיני עבודה

 63. עבודה ללא ציוד מיגון מתאים ללא הדרכה

 64. תביעה נגד מקום עבודה לאחר סיום העבודה

 65. תקופת עבודה מעל 35 שנים - ותק פנסיוני

 66. אילו חוקים חלים בבית דין לעבודה

 67. הגבלה קלה עד בינונית בכושר העבודה

 68. חיוב רטרואקטיבי בגין עבודות תיעול

 69. החתמת כרטיס נוכחות בעבודה ע"י אחרים

 70. הגבלת ההתאמה הסוציאלית וכושר העבודה

 71. הפסקת עבודה בנסיבות הקשורות למצב הבריאותי

 72. סטיה של ממש מהדרך המקובלת על התובע מביתו לעבודתו

 73. האם יש לראות את עבודתה של התובעת כעזרה משפחתית ?

 74. פסק בוררין - הממונה האזורי על יחסי העבודה במשרד העבודה והרווחה

 75. הפסקת עבודה שאינה עולה על 6 חודשים אינה פוגעת ברציפות העבודה

 76. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון