חוק דיווח שעות עבודה


חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 (להלן:"חוק דיווח שעות עבודה")

25. פנקס שעות עבודה וכו' (תיקון: תשס"ח)

(א) מעביד חייב לנהל פנקס בדבר שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית, ובו יירשמו הפרטים שייקבעו בתקנות.

(א1) (1) לעניין שעות עבודה, שעות מנוחה שבועית ושעות נוספות ייערך
הרישום בפנקס שעות העבודה באופן שוטף ויכלול רישום שעות
עבודה בפועל;

(2) לא בוצע הרישום בפנקס כאמור בפסקה (1) באמצעים מכניים, דיגיטליים או אלקטרוניים, ייחתם הרישום מדי יום בידי העובד ויאושר בחתימת אחראי שהמעביד מינה לכך, אלא אם כן קבע שר התעשיה והמסחר והתעסוקה, לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגוני מעבידים שהם לדעת השר יציגים ונוגעים בדבר ובאישור ועדת העבודה והרווחה והבריאות של הכנסת, דרך אחרת לביצוע הרישום.

(ב) שר העבודה יקבע, בהודעה שתפורסם ברשומות, את סוגי המעבידים שעליהם יחול סעיף זה.

26. ענשים

(א) מי שהעביד בניגוד לחוק דיווח שעות עבודה או שלא בהתאם לתקנות או להיתר שניתנו לפיו, דינו - קנס עד חמישים לירות על כל עובד שהועבד כאמור או מאסר עד חודש אחד או שני הענשים כאחד.

(ב) מי שהפריע למפקח עבודה להשתמש בסמכויותיו, מי שסירב להשיב לו על שאלה שהוא חייב להשיב עליה, וכן מי שלא הציג היתר לפי סעיף 15(ב), דינו - קנס עד חמישים לירות או מאסר עד שני שבועות או שני הענשים כאחד.

(ג) העובר על הוראות סעיף 9א, דינו - קנס 1000 לירות.

27. אחריותם של חברי ההנהלה ושל מנהלים

(א) חברה, אגודה שיתופית או כל חבר אנשים אחר, שהעבידו בניגוד לחוק דיווח שעות עבודה או שלא בהתאם לתקנות או להיתר שניתנו לפיו, רואים כאחראי לעבירה גם כל חבר הנהלה, מנהל או פקיד של אותו חבר אנשים ואפשר להביאו לדין ולהענישו כאילו עבר הוא את העבירה, אם לא הוכיח אחד משני אלה:

(1) שהעבירה נעברה שלא בידיעתו;

(2) שנקט בכל האמצעים הנאותים כדי להבטיח שהוראות חוק דיווח שעות עבודה בקשר לעבירה הנידונה יקוימו.

28. דין חבורת עובדים

בחבורת עובדים, בין שהיא גוף מאוגד ובין שאינה גוף מאוגד, רואים את כל אחד מבני החבורה כעובדו של האדם שמסר לחבורה את העבודה, אם היו רואים אותו כך אילו היה קיים קשר ישיר בינו ובין כל אחד מבני החבורה.

תקנות שעות עבודה ומנוחה, תשט"ו-1955

1. הצגת תמצית החוק

מקום המשמש לעסק או למשלח יד או לשירות ציבורי יציג בו המעביד הצגה נראית לעין תמצית החוק בנוסח שפורסם בירחון משרד העבודה "עבודה וביטוח לאומי".

2. הודעה על שעות העבודה (תיקון: תשי"ח)

(א) מקום המשמש לעסק או משלח יד או לשירות ציבורי יציג בו המעביד, סמוך לכניסה שלה מזדקקים העובדים בו, הודעה חתומה בידו בדבר שעות העבודה בכל יום, תחילתן וסיומן, ואם עובדים בו במשמרות - עת תחילתה וסיומה של כל משמרת, ובדבר המנוחה השבועית, תחילתה וסיומה, ושעות ההפסקה הניתנת לפי סעיף 20 לחוק.

(ב) במקום מהמקומות המפורטים בתקנת משנה (א) שפקודת בתי-חרושת, 1946, כולה או חלקה, אינה חלה עליו, פטור המעביד מהצגת הודעה כאמור אם הביא בכתב לידיעת העובדים את הפרטים המפורטים בתקנת משנה (א) ומסר הודעה במכתב רשום למפקח העבודה האזורי, הכוללת את הפרטים האמורים.

3. הודעה בדבר שינוי שעות העבודה

לא ישנה מעביד את שעות העבודה כמפורט בהודעה שהוצגה בהתאם לתקנה 2(א) או בהודעה שנמסרה למפקח העבודה האזורי בהתאם לתקנה 2(ב), אלא אם הודיע על כך מראש במכתב רשום למפקח העבודה האזורי.

4. עבודה מחוץ למסגרת השעות הקבועות

מגיע מספר שעות העבודה הנקובות בהודעה לפי תקנה 2 למכסימום המותר לפי הסעיפים 2 ו-3 לחוק, לא יועבד עובד שלא בשעות המפורטות בהודעה אלא אם העבדתו מותרת לפי סעיף 10 לחוק או הותרה לפי סעיף 11 לחוק.

5. רישום בפנקס

(א) מעביד שתקנה 2 (א) חלה עליו ירשום בפנקס פרטים אלה:

(1) שמו הפרטי, שם אביו ושם משפחתו אצל המעביד;

(2) מספר תעודת זהותו;

(3) מענו;

(4) תאריך התחלת עבודתו אצל המעביד;

(5) שעות עבודתו;

(6) שעות מנוחה שבועית;

(7) שעות נוספות;

(8) גמול שעות נוספות;

(9) גמול עבודה במנוחה שבועית;

(10) סיום עבודתו אצל המעביד.

(ב) מעביד המנהל כרטיסיה או רישום סדיר אחר, שאושר על ידי מפקח העבודה האזורי ושבהם רשומים הפרטים האמורים בתקנת משנה (א), פטור מרישום בפנקס.

(ג) המעביד יחזיק את הפנקס, את הכרטיסיה ואת הרישום הסדיר האחר בהתאם לתקנה זו במקום בו מועבד העובד.

6. עונשין

העובר על תקנות אלה, דינו - קנס חמישים לירות.

7. תחילה

תחילתן של תקנות אלה היא מיום ז' באדר תשט"ו (1 במרס 1955).


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק שעות עבודה

 2. חוק דיווח שעות עבודה

 3. בקשה לקיצור שעות עבודה

 4. תביעה תשלום משמרת שלישית

 5. שעות שהייה או שעות עבודה

 6. זכויות עובד שעות מפוצלות

 7. סרוב לעבוד בעבודה - משמרות

 8. תביעה תוספת עבודה במשמרות

 9. סירוב לעבוד בעבודה עם משמרות

 10. עבודה במשמרות - משמרת שלישית

 11. תקנות שעות עבודה ומנוחה

 12. החתמת כרטיס ללא נוכחות

 13. הפחתת שעות עבודה - הפסקה יומית

 14. התפטרות בגלל שעות עבודה

 15. צמצום שעות עבודה בהריון

 16. עובד לא דאג להחתים כרטיסי העבודה

 17. אי ניהול פנקס שעות עבודה

 18. דיווח כוזב של שעות עבודה

 19. חוק שעות עבודה ומנוחה או תקשי"ר ?

 20. הפחתת שעות עבודה לעובדת בהריון

 21. משמרת ערב במקום בוקר - פסק דין

 22. פרשנות מצמצמת – חוק שעות עבודה ומנוחה

 23. ניכוי שעות עבודה - סיבה להתפטרות ?

 24. אי ניהול רישום שעות עבודה על ידי המעביד

 25. התפטרות בשל ירידה בהיקף שעות העבודה

 26. תחולת חוק שעות עבודה ומנוחה על מנהל

 27. תשלום על הגעה לעבודה לפני תחילת המשמרת

 28. לשכת התעסוקה - עבודה המצריכה שעתיים עבודה ביום

 29. קנס מינהלי - עבירות על סעיף 9 לחוק שעות עבודה ומנוחה

 30. נטען כי היתה הרעה מוחשית בתנאי עבודתו של העובד, שהתבטאה בהפחתת שעות העבודה

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון