חוק עבודה במשמרות אישה בהריון


הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - איסור עבודת יולדת במשמרות), התשס"ו-2006 (להלן:"חוק עבודה במשמרות אישה בהריון")

תיקון סעיף 10

1. בחוק עבודת נשים, בסעיף 10 בסופו יבוא:

"(ג)

עובדת שילדה, לא יעבדינה מעבידה בעבודת לילה ובעבודת משמרות במשך ארבעה חודשים מתום חופשת הלידה, אלא אם העובדת הסכימה לכך בכתב;


בסעיף קטן זה –


"עבודת לילה" -

עבודה באורך של שמונה שעות, ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 22:00 ובין 06:00.


"עבודת משמרות" -

עבודה באורך של שמונה שעות, ששתי שעות ממנה, לפחות, הן בתחום השעות שבין 17:00 ובין 06:00.
דברי הסבר חוק עבודה במשמרות אישה בהריון

חוק עבודת נשים, התשי"ד–1954, נותן מענה למספר סוגיות המיוחדות לעבודתן של נשים, כגון תנאים לעבודת לילה, לחופשת לידה, להיעדרות מעבודה מטעמים רפואיים ועוד.עם זאת, אין בחוק התייחסות לבעיה האמיתית בה נתקלת העובדת שילדה, אשר לאחר שחזרה למקום עבודתה נדרש ממנה, כי תעבוד בעבודת לילה או בעבודת משמרות.אי לכך ראוי להוסיף הוראה האוסרת העבדת יולדת בעבודת לילה ובעבודת משמרות, במהלך תקופה נוספת של ארבעה חודשים מיום שובה לעבודה לאחר חופשת הלידה. וכן, על מנת שלא למנוע מנשים המעוניינות לעבוד על אף האיסור, מוצע להתיר עבודת לילה ועבודת משמרות מקום שהעובדת הסכימה לכך בכתב.אין ספק כי כלל שיאסור עבודה כאמור עולה בקנה אחד עם מדיניות חברתית המשלבת דאגה ראויה לאם היולדת ולבריאת היילוד הרך, והכול לתקופה מוגבלת.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיטורים בהריון / לאחר חופשת לידה

 2. זכויות נשים בהריון

 3. חוק עבודת נשים

 4. חוק הריון עבודה

 5. פיטורי פקידה בהריון

 6. הפליה של אמהות בעבודה

 7. תקנות עבודת נשים

 8. פיטורים בהריון בלי היתר

 9. פיצויים על תקופת ההיריון

 10. פיטורי צמצום עובדת בהריון

 11. הממונה על עבודת נשים

 12. פיטורים חברת ביטוח - הריון

 13. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

 14. פיטורים של אישה בהריון

 15. חוק עבודה במשמרות אישה בהריון

 16. היתר לצמצום משרה בהריון

 17. המשך תשלום משכורת לעובדת בהריון

 18. צו מניעה נגד עובדת בהריון

 19. פיטורים עובדת בהריון לפני 6 חודשים

 20. ערעור על החלטת המפקח על עבודת נשים

 21. הפליה של אישה בהריון בקבלה לעבודה

 22. הממונה על עבודת נשים - חריגה מסמכות

 23. עבודה במכון רנטגן בזמן הריון

 24. פיטורים בהריון עקב סגירת עסק

 25. הסדרת מעמד לעובדת זרה בהריון

 26. האם פוטרה העובדת בשל הריונה ?

 27. פיטורים בהריון - עובדת זרה פיליפינית

 28. פיטורים של אישה שנכנסה להריון

 29. פדיון כספי עבור תקופת איסור הפיטורים

 30. התרת פיטורים של עובדת - חוק עבודת נשים

 31. חוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה

 32. ביטול החלטה של הממונה על חוק עבודת נשים

 33. הפליה בקבלה לעבודה עקב הריון – פיצויים ?

 34. פיטורי עובדת בהריון פחות מחצי שנה

 35. פיטורים של אשה בהריון לפני או אחרי 6 חודשים

 36. הממונה על חוק עבודת נשים - הממונה לענייני נשים

 37. פיטורים אסורים מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה

 38. פיטורי אישה בהריון לאחר יום עבודה אחד בלבד

 39. התפטרות לאחר לידה - התפטרות עובדת על מנת לטפל בתינוק

 40. חובת גילוי של עובדת על הריונה - אי גילוי על הריון למעסיק

 41. חוק מחייב את המעביד לקבל את העובדת חזרה לעבודה לאחר הלידה

 42. ערעור על החלטת הממונה על חוק עבודת נשים המתירה לפטר

 43. תובעת פיצויים בגין פיטורים שלא כדין, לטענתה פוטרה בשל הריונה

 44. פיטורי עובדת בהריון שנעשו מספר ימים לפני שמלאו 6 חודשים להעסקתה

 45. תקנות עבודת נשים עבודות אסורות ועבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות התשס''א 2001

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון