הפרת חוזה קבלן / עירייה


פסק דין

1. התובעת היא חברה לביצוע עבודות בנין בקבלנות. הנתבעת היא עירית חיפה.


התובעת זכתה במכרז שפרסמה הנתבעת לבניית בית ספר לילדים אוטיסטים ברח' דרך הים 194 בחיפה. בעקבות זה נחתם הסכם בין הצדדים, והתובעת בנתה את בית הספר.


בקשר לכך נתגלעו חילוקי דעות בין הצדדים, והמחלוקות באו לידי ביטוי בתביעה ובתביעה שכנגד המונחות בפני.


2. בכתב התביעה נטען כי הנתבעת הפרה את החוזה, וכי האחריות הבלעדית לעיכוב בסיום העבודות, נופלת על הנתבעת. התובעת ביקשה לחייב את הנתבעת לשלם לה סכום כולל של 5,879,084.44 ש"ח, מזה 2,000,000 ש"ח בגין פגיעה במוניטין ובגלל לשון הרע ללא הוכחת נזק, והיתר בגין ריבית ובגין חשבון מספר 32 שלא שולם בסך 3,836,878.44 ש"ח.


התביעה הועמדה, לצרכי אגרה, על סכום של 5,000,000 ש"ח.


3. הנתבעת הגישה כתב הגנה בו דחתה את טיעוני התובעת, והסבירה כי הפרות החוזה היו מצד התובעת וכי אין הנתבעת חבה לתובעת יותר מ - 30,000 ש"ח. סכום זה מתקזז כנגד הנזקים שנגרמו לנתבעת שעה שעלות התיקון של הליקויים בבניה, עולה לסכום של 1,029,950 ש"ח.


הנתבעת ביקשה כי תביעת התובעת תידחה. בכתב התביעה שכנגד טענה הנתבעת כי נאלצה לסלק את ידה של התובעת מבית הספר, לאחר שלא סיימה את העבודות; העיכוב בביצוע העבודות נבע מחוסר מקצועיות וחוסר מיומנות של התובעת; הנתבעת נאלצה להשלים את העבודות בעצמה, וחבה בגין כך תשלום של 2,000 ש"ח ליום. בגין האיחור במסירת בית הספר טענה הנתבעת כי יש לפצותה בסכום של 1,911,075 ש"ח. בגין ליקויי הבניה טענה הנתבעת לפיצויים בסך 1,500,000 ש"ח.


סה"כ הועמדו דרישות הנתבעת נגד התובעת בתביעה שכנגד על סכום של 3,400,000 ש"ח.


4. בישיבה הראשונה בפני מיום 31.10.99 הסבירו בעלי הדין כי התקיימו דיונים בהליכי הביניים בפני כב' השופט ג'רג'ורה, שנגעו למימוש וחילוט הערבויות. הוסכם כי המהנדס הויס שטיין יהיה מומחה מוסכם מטעם בית המשפט לדון ולהחליט בכל הנושאים העומדים על הפרק למעט שאלות חוק ומשפט. חוות דעתו טרם ניתנה והמשך הדיון נקבע ליום 13.12.99.


5. המהנדס שטיין בדק את כל הנתונים הצריכים לענין נתן חוות דעת מיום 30.11.99. הוא חישב את הסכומים שהתובעת זכאית להם, ואת הסכומים שהיא חבה בהם. מסקנתו היתה כדלקמן:"... העיריה חייבת לצח סכום של על פי התחשבנות, כדלקמן:לחובת צח, על פי דף הריכוז בנספח (ט): 5,247,434 ש.ח.
לזכות צח, על פי דף הריכוז בנספח (ג): 4,606,881 ש.ח.


סה"כ היתרה לחובת צח, לפי ערך 10/99: 640,553 ש.ח."הוא הוסיף עוד כי "אין ספק כי העיריה פיגרה בתשלומי החשבונות. אם בית המשפט יחליט כי העיריה חייבת לשלם ריבית לצח, אזי ... מגיע לצח סכום של 36,683 ש"ח (לפי ערך 10/99)."כמו כן קבע המומחה כי אם מגיעה לעיריה תוספת לביצוע תיקונים על ידי קבלן מבחוץ, התוספת לחובת צח היא בסך 39,000 ש"ח לאוקטובר 99'.


6. בישיבה מיום 13.12.99 העלו שני הצדדים לדיון נושאים כמפורט בפרוטוקול בעמ' 2-3. הוחלט לאפשר הפניית שאלות הבהרה אל המהנדס המוסכם, ובעקבות זה הוא נתן השלמה לחוות דעתו מיום 30.11.99. הוא תיקן פרטים שונים בחוות דעתו המקורית, ומסקנתו הפעם היתה כי הסכום שלחובת התובעת הוא בסך 5,244,235 ש"ח. הסכומים לזכות התובעת הם 4,923,236 ש"ח, ולפיכך סה"כ היתרה לחובת התובעת היא 320,999 ש"ח. הוא השאיר לבית המשפט להכריע בתביעות התובעת לגבי ריבית נוספת לפי ריבית חשב ופיגורים, וכן בדבר החזר הוצאות העיריה בביצוע התיקונים שעה שלטענתה של התובעת, נכללו בחשבונות קבלני התיקון עבודות שלא בוצעו כלל ועיקר. הוא ציין כי אין לו הכלים והסמכות לבדוק ענין זה.


7. בישיבה מיום 10.9.00 ציינו הצדדים כי "הואיל וחולטה ערבות בנקאית ע"ס כ - 389,000 ש"ח, לפיכך הזכות היא לצח בע"מ לפי מצב החשבון דהיום כי ישנה יתרת זכות של כ - 60,000 ש"ח לטובת צח". לאחר מכן נערכה הפסקה במהלכה נוהלו גם מגעים בין עורכי הדין של הצדדים. לאחריה, הודיעו הצדדים כי הסכימו שהמומחה לא ייחקר על חוות דעתו; הם יגישו סיכומים בכתב, ובסופו של דבר "כל החומר והסיכומים יעמדו בפני ביהמ"ש, אשר יעיין בכל מה שיהיה מונח לפניו, ישקול את טענות הצדדים ויוכל לתת לצדדים פס"ד בו יקבע את הסכום שייראה לו הוגן וראוי לפסוק למי מבעלי הדין באופן שבפסיקת הסכום האמור תבואנה לידי סיום מלא ומוחלט טענותיהם בכל הקשור לפרוייקט נשוא הדיון, ובאופן שהסכום שייקבע יחסל את התביעה והתביעה הנגדית".


8. לאור המוסכם כאמור לעיל, הוגשו הסיכומים. עיינתי בטענות הצדדים שבסיכומים ובכל החומר המונח בפני, ושקלתי את מצב הדברים לאור קביעות המומחה והערכותיו.


9. הגעתי לכלל מסקנה, כי ראוי לסיים את הסכסוך בין הצדדים בכך שהנתבעת תשלם לתובעת סכום של 325,000 ש"ח + מע"מ, לסילוק תביעתה ובכך תסולקנה באופן סופי כל טענות הצדדים בגין הפרוייקט נשוא ההתקשרות ביניהם, לרבות הטענות שבתביעה ובתביעה הנגדית.


לסכום הנ"ל יש להוסיף שכ"ט עו"ד בסך של 30,000 ש"ח + מע"מ.


כל צד ישא בהוצאותיו.


החיוב לתשלום הוא לעוד 30 יום מהיום.


10. לאור הסכמת הצדדים כמפורט לעיל שהביאה לחסכון בזמן ובהוצאות, אני פוטר את בעלי הדין מיתרת אגרת משפט בתביעה ובתביעה הנגדית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הפרת חוזה דירה

 2. הפרת הסכם ניהול

 3. הפרת הסכם הרשאה

 4. הפרת חוזה הלוואה

 5. הפרת הסכם ליסינג

 6. הפרת הסכם זיכיון

 7. הפרת הסכם אופציות

 8. הפרת הסכם מייסדים

 9. תניית פיצוי מוסכם

 10. עוולת גרם הפרת חוזה

 11. הפרת חוזה היתר בניה

 12. הפרת חוזה הובלה ימית

 13. הפרת הסכם הזמנת סחורה

 14. הפרת הסכם קניית דירה

 15. הפרת הסכם פירוק

 16. פרסום הנחה – הפרת חוזה

 17. הפרת הסכם סודיות

 18. הפרת חוזה קבלן / עירייה

 19. הפרת הסכם רכישת מנוי עסקי

 20. הפרת הסכם אספקת אריחי שיש

 21. הפרת חוזה קואצ'ינג

 22. הפרת הסכם קייטרינג

 23. פיצויים על הפרת חוזה

 24. הפרת הסכם לאספקת גז

 25. פיצויים בגין הפרת חוזה העסקה

 26. הפרת הסכם שירותי בנייה

 27. הפרת חוזה שכירות חנות

 28. הפרת חוזה שכירות מוגנת

 29. הפרת הסכם תשלום בגין פינוי אשפה

 30. הפרת חוזה שכירות פיצויים מוסכמים

 31. יסודות עוולת גרם הפרת חוזה

 32. הפרת חוזה בגין איחור במסירה

 33. תביעה בגין הפרת הסכם בניה בירושלים

 34. תביעה נגד מדינת ישראל - הפרת החוזה

 35. תביעה כספית שעילתה הפרת חוזה

 36. הפרת חוזה ללא גרימת נזק כספי

 37. פיצויים בגין הפרת חוזה שכירות

 38. פיצוי עונשי בגין הפרת חוזה ?

 39. סעיף פיצויים מוסכמים בגין הפרת חוזה

 40. ויתור על הפרת חוזה עילה לתביעת פינוי

 41. חוזה ש"התפוצץ" - תביעות הדדיות

 42. תביעה בעילה נזיקית של גרם הפרת חוזה

 43. סעיף 62 (א) לפקודת הנזיקין - גרם הפרת חוזה

 44. הפרת חוזה - זכאות פיצוי בנוסף לפיצוי מוסכם ?

 45. תביעה לפיצוי מוסכם בגין טענה להפרת הסכם

 46. תביעת פיצוי מוסכם 5,000 דולר - הפרת הסכם רכישת דירה

 47. תביעה לתשלום פיצוי בסך 10,000 ₪ בגין הפרת הסכם למכירת רכב

 48. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון