התייצבות חלקית לשכת האבטלה


פסק דין

1. זהו פסק דין בתביעת התובעת לגימלת הבטחת הכנסה לחודש 8/04.


2. אין מחלוקת כי התובעת הגישה תביעתה למוסד לביטוח לאומי ב- 5/8/04, והחלה להתייצב ביום 8/8/04.


3. הצדדים חלוקים בשאלה: האם זכאית התובעת לקבלת גימלת הבטחת הכנסה לחודש 8/04, אף שתחילת ההתייצבות היתה ב 8/8/04.


4. ב"כ התובעת המציא מס' פסקי דין של בית הדין האזורי אשר קיבלו את העמדה, על פיה ישולם שכר גם בגין חלק מחודש קלנדרי, וכן פס"ד מהארצי בענין שבתאי לביא - המוסד לביטוח לאומי (דב"ע נז/64-0), (להלן: פס"ד שבתאי), אשר בו קיבל ביה"ד הארצי את התביעה בתביעה דומה. לעומת זאת, לדברי ב"כ הנתבע ענין זה נפסק בבית הדין הארצי ובאופן מפורש בדב"ע נד/151-04, המוסד לביטוח לאומי – שושנה נאבל, עבודה ארצי, כרך כח' (1),226 (להלן: פס"ד שושנה נאבל), – ונקבע מפי כב' הנישא (בדימוס) מנחם גולדברג כי: "כוונת המחוקק היתה כי הזכות לגימלה החודשית להבטחת הכנסה קיימת רק בידי מי שהתמלאה בו הזכאות משך אותו חודש קלנדרי שלם", הנישא (וכי "את הדיבור גימלה חודשית בחוק הבטחת הכנסה יש לקרוא כפשוטו, קרי – רק מי שהתמלאה בו הזכאות חודש קלנדרי שלם יהיה זכאי לגימלה". (ההדגשה במקור).

לאחר שביה"ד עיין במלוא החומר שהומצא, קובע ביה"ד כדלקמן:

א. א. סעיף 14 לחוק הבטחת הכנסה התשמ"א 1980 (להלן: החוק), קובע לעניין אופן התשלום כדלקמן:
א) א) גימלה תשולם רק בעבור התקופה שתחילתה ב-1 לחודש שבו הוגשה למוסד לביטוח לאומי התביעה לגימלה, ואולם השר רשאי לקבוע בתקנות נסיבות שבהן תשולם הגימלה ממועד מוקדם יותר ולתקופה שקבע.
ב)...


ב. אמנם, ע"פ הפירוש שניתן בפס"ד שושנה נאבל, אין לפסוק כל סכום

בגין חודש קלנדרי לא מלא, אלא שבפועל, ביה"ד הארצי, בפס"ד מאוחר יותר, (בעניין שבתאי לביא), קבע כי: "משאין מחלוקת שהתובע הגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי לקיצבת הבטחת הכנסה ביום 18/7/95, ולאור הוראות סעיף 14(א) לחוק, הננו מקבלים את הערעור במובן זה בלבד שהגימלה תשולם החל מיום 1/7/95 (הראשון לחודש שבו הוגשה התביעה).

ג. היות ובפנינו שתי תוצאות סותרות, לעניין הזכאות לקבלת הגימלה בעד החודש הקלנדרי, שלא היתה בו התייצבות מלאה – יעדיף ביה"ד את פסה"ד המאוחר יותר – דהיינו , שיש לשלם עבור החודש הנתבע.

ד. עניין זה גם עולה מפסיקתה של כב' השופטת פרוז'ינין בענין דומה, בבל' 002727/02, זינה זרביאלוב – המוסד לביטוח לאומי, מיום 27/10/03, אשר בו קבעה כב' השופטת כי מסקנה זו עולה גם מהנחיות המוסד לביטוח לאומי (הנחיה 3.2.4.1 שבתדריך הוראות ונהלים בענין הבטחת הכנסה), על פיה:

"תובע שהופנה לשירות התעסוקה, ובחודש הגשת התביעה דרש עבודה בכל ימי ההתייצבות ממועד ההפניה, אך התייצבותו חלקית מאחר שפנה באמצע החודש, אין לדחות את התביעה בגין התייצבות חלקית, אלא לאחר שניתנה לתובע הזדמנות לדרוש עבודה חודש מלא. כלומר יש להחליט בתביעה לאחר קבלת הנתונים של החודש שלאחר הגשת התביעה".

ע"פ פס"ד זה, היות וע"פ הפסיקה (ע"ע 001493/02 נופל – שירות התעסוקה,מיום 27/8/03), יש להנחיות הפנימיות תוקף מחייב (אף שבמקרים מסוימים ובדרך מתאימה ניתן לסטות מהן), על הנתבע היה לתת טעמים המצדיקים סטיה מההנחיות, ובהעדר טעמים, פעל העניין לטובת התובעת.

ה. אף בעניננו – מעבר לטענה כי פסה"ד הנכון והמחייב, הוא פסה"ד בענין שושנה נאבל – לא ניתנו נימוקים נוספים המצדיקים אי תשלום בגין חודש 8/04 (לא בעקבות פסיקת ביה"ד הארצי בעניין שבתאי לביא, ולא לעניין הסטיה מהנחיות המוסד). לאור זאת, ולאור כל האמור לעיל, קובע ביה"ד כי התובעת זכאית לתשלום עבור חודש זה. (בהערת אגב יצויין כי נראה על פניו שפסה"ד הנוסף אליו הפנתה ב"כ הנתבע בעניין זעאתרה חליל, מיום 19/2/97, מדבר על נסיבות שונות מאלו שבפנינו, ועל כן אינו רלבנטי).


סוף דבר:

התביעה מתקבלת.
משהתובעת מיוצגת ע"י הסיוע המשפטי - אין צו להוצאות.


ערעור על פסק דין זה לבית הדין הארצי תוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין ליד הצד המבקש לערער.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק דמי אבטלה

 2. סירוב עבודה

 3. דמי אבטלה שכיר

 4. חוק ביטוח אבטלה

 5. דמי אבטלה תנאים

 6. צבעי - דמי אבטלה

 7. דמי אבטלה ערעור

 8. דמי אבטלה מטפלת

 9. דמי אבטלה קורס

 10. דמי אבטלה מזכירה

 11. מובטל ביטוח לאומי

 12. דמי אבטלה מינימרקט

 13. רישום סירוב בלשכה

 14. סירוב לחתום בלשכה

 15. דמי אבטלה עובד יומי

 16. מכתב דחיה דמי אבטלה

 17. ימי אכשרה לדמי אבטלה

 18. דמי אבטלה - צבירת ימים

 19. תקופת אכשרה לדמי אבטלה

 20. דמי תאונה למובטל

 21. דמי אבטלה - גרושה 2 ילדים

 22. תואר במחשבים - לשכת אבטלה

 23. דמי אבטלה - הכשרה מקצועית

 24. התייצבות חלקית לשכת האבטלה

 25. הגדרת "מובטל" בביטוח לאומי

 26. דמי אבטלה עבודה בתקופת אבטלה

 27. תביעה לתשלום דמי אבטלה

 28. דמי אבטלה - הקמת חברה

 29. טופס ערעור לשכת האבטלה

 30. דמי אבטלה אין יחסי עובד מעביד

 31. דמי אבטלה בזמן הכשרה מקצועית ?

 32. מה צריך בשביל לקבל דמי אבטלה ?

 33. עבודה עסק משפחתי - דמי אבטלה ?

 34. פיטורים עקב צמצומים - דמי אבטלה

 35. אישור מחלה לשכת התעסוקה

 36. דמי אבטלה - ניכוי תגמולי ביטוח

 37. דמי אבטלה - חישוב בסיס השתכרות

 38. סירוב ביחס לעבודה כקופאית שופרסל

 39. רישום פיקטיבי בלשכת האבטלה

 40. נדחתה תביעה לדמי אבטלה - עבד כשכיר

 41. הוכחת עבודה לצורך דמי אבטלה

 42. תקנות הביטוח הלאומי ביטוח אבטלה

 43. דמי אבטלה מופחתים ביטוח לאומי - פיצוי

 44. תביעה לתשלום דמי אבטלה - עובד עצמאי נגר

 45. תשלום דמי אבטלה - לא הושלמה תקופת האכשרה

 46. כמה זמן צריך לעבוד כדי לקבל דמי אבטלה ?

 47. תשלום דמי אבטלה למי שנמצא בהכשרה מקצועית

 48. חובת ההתייצבות של אקדמאים אחת לשבוע בלשכה

 49. תביעה לדמי אבטלה בגין תקופת הכשרה מקצועית

 50. צבירת תקופת אכשרה דמי אבטלה של עובד שכיר

 51. מכתב אישור העסקה - דמי אבטלה ביטוח לאומי

 52. תביעה לביטול חוב בגין קבלת דמי אבטלה

 53. מטפלת של בני משפחה – דמי אבטלה ביטוח לאומי

 54. דמי אבטלה - תובע לא מבוטח בביטוח אבטלה כחוק

 55. זכאות מובטל דמי אבטלה – במהלך הכשרה מקצועית

 56. סעיף 158 וסעיף 160 לחוק הביטוח הלאומי

 57. קורס הכשרה מקצועית של משרד העבודה - דמי אבטלה

 58. אין לשנות את מועדי ההתייצבות - שירות התעסוקה

 59. סרוב לעבוד בניקיון לאחר הפניה של לשכת התעסוקה

 60. הצעת חוק דמי אבטלה בתקופת הכשרה מקצועית

 61. מכתב פיטורים רטרואקטיבי לקבלת דמי אבטלה

 62. סירוב לעבוד - חוסר אפשרות למצוא אדם שיטפל בתינוק

 63. ערעור על ועדת הערר של שירות התעסוקה - הפניה לעבוד

 64. תקופת אכשרה דמי אבטלה - סעיף 161 לחוק ביטוח לאומי

 65. ערעור על החלטת ועדת הערר שליד שירות התעסוקה בהרצליה

 66. ביטוח לאומי דחה את תביעתו של התובע לתשלום דמי אבטלה

 67. תביעת התובע נדחתה בטענה כי אינו בגדר "מבוטח" לצורך דמי אבטלה על פי החוק

 68. דמי אבטלה - תקופת האכשרה הקבועה בסעיף 161(א)(2) לחוק הביטוח הלאומי

 69. תביעה נגד שירות התעסוקה על אי קבלה לעבודה בגלל רצון לעבוד עבודה זמנית בגלל נסיעה לחו"ל

 70. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון