חוק לא תעמוד על דם רעך


חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח1998 (להלן:"חוק לא תעמוד על דם רעך")

1. חובת הצלה והושטת עזרה

(א) חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי, בסכנה חמורה ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאלידו להושיט את העזרה, מבלי להסתכן או לסכן את זולתו.

(ב) המודיע לרשויות או המזעיק אדם אחר היכול להושיט את העזרה הנדרשת, יראוהו כמי שהושיט עזרה לענין חוק לא תעמוד על דם רעך; בסעיף זה, "רשויות" משטרת ישראל, מגן דוד אדום ושירות הכבאות.

2. החזר הוצאות ותשלומי נזק

(א) הוראות סעיף 5 לחוק עשיית עושר ולא במשפט, התשל"ט-1979, יחולו גם כאשר המזכה פעל מכוח חובתו על פי הוראות סעיף 1.

(ב) בית המשפט רשאי לחייב את מי שגרם לסכנה שהניצול נקלע אליה, לרבות את הניצול עצמו אם גרם לסכנה זו, לשפות את מי שהושיט עזרה בהתאם לחובתו לפי הוראות סעיף 1 על ההוצאות והתשלומים הסבירים שהוציא.

3. שמירת דינים

בכפוף להוראות סעיף 2(א), אין בהוראות חוק לא תעמוד על דם רעך כדי לגרוע מהוראות כל דין.

4. עונשין

העובר על הוראות סעיף 1 לחוק לא תעמוד על דם רעך, דינו - קנס.

5. ביצוע

שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק לא תעמוד על דם רעך.

6. תחילה

תחילתו של חוק לא תעמוד על דם רעך בתום 90 ימים מפרסומו.

מתי קמה "חובת הצלה" ?

סעיף 1 לחוק לא תעמוד על דם רעך מטיל חובת הצלה והושטת עזרה לאדם הנמצא במצוקה, וקובע בזו הלשון:"(א) חובה על אדם להושיט עזרה לאדם הנמצא לנגד עיניו, עקב אירוע פתאומי, בסכנה חמורה ומיידית לחייו, לשלמות גופו או לבריאותו, כאשר לאל-ידו להושיט את העזרה, מבלי להסתכן או לסכן את זולתו.


(ב) המודיע לרשויות או המזעיק אדם אחר היכול להושיט את העזרה הנדרשת, יראוהו כמי שהושיט עזרה לענין חוק זה;בסעיף זה, "רשויות" - משטרת ישראל, מגן דוד אדום ושירות הכבאות."כך נאמר בדברי ההסבר להצעת חוק העונשין (תיקון מס' 47) (לא תעמוד על דם רעך), התשנ"ה-1995:"הצעת חוק זו באה לעגן בחקיקה הישראלית את הערך המוסרי והחברתי שמקורו בתורה (ויקרא י"ט, ט"ז), לפיו מוטלת חובה על אדם לסייע להצלת חייו של אדם אחר.


בהצעת חוק זו מוצע לקבוע כעבירה הימנעות מהושטת עזרה לזולת במקרה המיוחד שבו אותו נפגע נמצא במצוקה עקב אירוע פתאומי המעמיד בסכנה את חייו, גופו או בריאותו, וזאת כאשר בהושטת העזרה כשלעצמה, אין סכנה לחייו של מי שאמור להושיטה או לאדם אחר." (ה"ח 2398, מיום 4.4.1995, עמ' 456)


מלשון החוק ומדברי ההסבר להצעת החוק למדים אנו, כי חובת ההצלה קמה רק כאשר מדובר ב"אירוע פתאומי, בסכנה חמורה ומיידית". הטלת חובת הצלה על הציבור כל אימת שאדם אחר נמצא בסכנה לחייו כתוצאה ממחלה, זוהי גזירה שאין הציבור יכול לעמוד בה. החוק התכוון ליצור חובה, לדוגמא כאשר אדם הולך לתומו ברחוב, ולפתע רואה אדם אחר הזקוק לעזרה מיידית, בשל תאונת דרכים, אירוע פלילי, ועוד. החוק נועד למנוע מצב בו אדם רואה את זולתו זועק לעזרה ברחוב, ואין מי שיושיט לו עזרה כי כל אחד טרוד בענייניו. אדם יוצא ידי חובת החוק בכך שהודיע לרשויות בדבר הסכנה או על-ידי הזעקת עזרה של אדם אחר. אין זהו המצב בעניינו. על התורמים לא הייתה מוטלת חובת הצלה מכוח חוק לא תעמוד על דם רעך. לפיכך, כאמור, דין הטענה להידחות. המקרה שלפנינו אינו נכנס בגדרו של החוק, ובתוך כך אין אף תחולה לחובת ההצלה המוטלת מכוחו.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גל

 2. חוק בכר

 3. חוק שבס

 4. חוק נהרי

 5. חוק דרעי

 6. חוק כנרת

 7. חוק הנפט

 8. חוק נוער

 9. חוק בגידה

 10. חוק בצורת

 11. חוק אסבסט

 12. חוק אמהות

 13. חוק המעבר

 14. חוק ליסינג

 15. חוק ט' באב

 16. חוק דיינים

 17. חוק ערוץ 2

 18. חוק הקאדים

 19. חוק התקנים

 20. חוק התקציב

 21. חוק הייעוץ

 22. חוק לישראל

 23. חוק הגמלאות

 24. חוק העתיקות

 25. חוק השוויון

 26. חוק אנג'לים

 27. חוק השמדת עם

 28. חוק ויקיפדיה

 29. חוק הקייטנות

 30. חוק בדר עופר

 31. חוק סל קליטה

 32. חוק מעבר חציה

 33. חוק קרן היסוד

 34. חוק מוגבלויות

 35. חוק גיל ההסכמה

 36. חוק בשורת איוב

 37. חוק קביעת הזמן

 38. חוק אסון ורסאי

 39. חוק הקלות לחרש

 40. חוק השבת אבידה

 41. חוק הגנת סמלים

 42. חוק בית התפוצות

 43. חוק חותם המדינה

 44. מטרת החוק

 45. חוק ההמרה לאירו

 46. חוק מבקר המדינה

 47. חוק עדכון כתובת

 48. חוק עיגול סכומים

 49. חוק ייעוץ השקעות

 50. חוק בתי יד לבנים

 51. חוק מאגר ביומטרי

 52. חוק תרומת איברים

 53. חוק גנים לאומיים

 54. חוק מירשם מילגות

 55. חוק גני רמת הנדיב

 56. חוק השב''כ

 57. חוק שירות התעסוקה

 58. חוק פעוטות בסיכון

 59. חוק פיקדון בקבוקים

 60. חוק גופים ציבוריים

 61. חוק הכשרות המשפטית

 62. חוק יד יצחק בן צבי

 63. חוק רשות נאות מרפא

 64. חוק התייעלות כלכלית

 65. חוק המדינה כבעל דין

 66. חוק שמירה על הירקון

 67. חוק רשות שדות התעופה

 68. חוק בתי הדין השרעיים

 69. חוק קרן קיימת לישראל

 70. חוק רישום ציוד הנדסי

 71. חוק להגנת רכוש מופקד

 72. חוק ההתגוננות האזרחית

 73. חוק התקנים - ביטול תקן

 74. חוק ההסדרים 2003

 75. חוק לא תעמוד על דם רעך

 76. חוק כתוביות ושפת סימנים

 77. חוק קרן המדע הדו לאומית

 78. חוק עזר לרשות הניקוז תמר

 79. חוק תכנון משק החלב בישראל

 80. חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 81. חוק עזר לרשות הניקוז בשור

 82. התערבות בהליך חקיקה

 83. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת

 84. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 85. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 86. חוק עזר שמירה על רשת ניקוז

 87. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע

 88. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

 89. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר

 90. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 91. חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה

 92. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג

 93. חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

 94. חוק המוסד העליון ללשון העברית

 95. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 96. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש

 97. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

 98. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 99. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 100. חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק

 101. חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

 103. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

 104. חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר

 105. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים

 106. חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 107. חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

 108. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 109. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם

 110. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

 111. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

 112. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 113. חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

 114. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 115. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים

 116. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית

 117. חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים

 118. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

 119. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות

 120. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 121. סעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

 122. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון