חוק ארוחה יומית לתלמיד


חוק ארוחה יומית לתלמיד, התשס"ה-2005 (להלן:"חוק ארוחה יומית לתלמיד")

1. הגדרות

בחוק ארוחה יומית לתלמיד -

"בית ספר יסודי" - מוסד חינוך שבו קיימות כיתות בדרגה א' עד ו', כולן או מקצתן, או כיתות בדרגה א' עד ח', כולן או מקצתן;

"גן חובה" - גן ילדיםלילדים מגיל 5 ומעלה;

"חוק לימוד חובה" - חוק לימוד חובה, התש"ט-1949;

"מוסד חינוך" - כהגדרתו בחוק לימוד חובה;

"רשות חינוך מקומית" - כמשמעותה בחוק לימוד חובה:

"תלמיד" - כהגדרתו בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953;

"השר" - שר החינוך התרבות והספורט.

2. מטרה (תיקון: תשס"ח) 2

מטרתו של חוק ארוחה יומית לתלמיד לקיים מפעל הזנה במוסדות חינוך בעבור תלמידים בגן חובה ובבית ספר יסודי על פי הוראות חוק ארוחה יומית לתלמיד.

2א. ארוחה יומית (תיקון: תשס"ח, תשס"ט) 2

(א) בגן חובה ובבית ספר יסודי שהוחל בהם יום חינוך ארוך, לפי חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997, וכן בגן חובה של תאגיד רשת הגנים שליד מרכז החינוך העצמאי וגן חובה של תאגיד רשת הגנים שליד מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל, שמתקיים בהם שבוע לימודים של 41 שעות לימוד לפחות ואם מיושמת בהם התכנית – שמתקיים בהם שבוע לימודים של 37 שעות לימוד לפחות, ביישובים ובשכונות שהוחל בהם יום חינוך ארוך כאמור, תינתן ארוחה יומית לתלמידים בימים שבהם מתקיימות במוסד החינוך שמונה שעות לימוד לפחות ובמוסדות חינוך שבהם מיושמת התכנית – בימים שבהם מתקיימות במוסד החינוך שבע שעות לימוד לפחות; מתן הארוחות יחל לא יאוחר מיום א' בחשוון בכל שנת לימודים.

(ב) רשות חינוך מקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד חינוך שתלמידיו זכאים לארוחה יומית כאמור בסעיף קטן (א), אחראית למתן הארוחות לתלמידים כאמור, בהתאם לחוק ארוחה יומית לתלמיד.

(ג) בסעיף זה, "התכנית" - כהגדרתה בחוק יום חינוך אורך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997.

3. תפריט לארוחה (תיקון: תשס"ח) 2

במסגרת מפעל ההזנה יקבלו תלמידים ארוחה חמה אחת ביום בהתאם לתפריט מאוזן ומגוון שיקבע שר הבריאות, בהתחשב בצורכי התלמידים ובגילם התפריט האמור יפורסם באתר האינטרנט של משרד החינוך.

4. החלה בהדרגה (תיקון: תשס"ח) 2

השר, בהסכמת שר האוצר לכל שנת לימודים, יקבע את אוכלוסיית התלמידים הזכאים לארוחה יומית החלה בהדרגה על פי חוק ארוחה יומית לתלמיד, במוסדות החינוך ביישובים ובשכונות שבהם חל יום חינוך ארוך לפי חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997.

5. תקציב

(א) זכאותם של תלמידים במוסדות חינוך לארוחה יומית על פי חוק ארוחה יומית לתלמיד תהיה על פי תקציב תקציב שנתי שיוקצה לבך בתכנית נפרדת בסעיף תקציב משרד החינוך התרבות והספורט בחוק התקציב השנתי; לענין זה, "תכנית" ו"סעיף תקציב" - כהגדרתם בחוק תקציב שנתי, כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

(ב) נוסף על התקציב האמור בסעיף קטן (א), תשתתף רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה מצוי מוסד החינוך שתלמידיו זכאים לארוחה יומית על פי הוראות חוק ארוחה יומית לתלמיד, זה, במימון מפעל ההזנה באותם מוסדות חינוך כאמור, בשיעורים שייקבעו כמפורט בסעיף 6.

(ג) בכפוף לכל דין, המדינה ורשויות החינוך המקומיות רשאיות לממן את חלקן בתקציב כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) באמצעות כספי תרומות.

(ך) רשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא מוסד חינוך שתלמידיו זכאים לארוחה יומית על פי הוראות חוק ארוחה יומית לתלמיד, רשאית באישור השר, לגבות מההורים תשלומים, בשיעורים שיקבע השר, למימון חלק מחלקה בתקציב כאמור בסעיף קטן (ב); התשלומים שייגבו מההורים כאמור ייקבעו בידי השר בהתאם לאמות מידה כלכליות-חברתיות, ובמסגרת התשלומים הנקבעים לפי סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה.

6. קביעת שיעורי ההשתתפות של הרשויות המקומיות (תיקון: תשס"ח) 2

(א) השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, יקבע את שיעורי ההשתתפות של רשויות חינוך מקומיות כאמור בסעיף 5(ב), בהתאם לדירוג החברתי-כלכלי על פי הפרסום האחרון לאפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסיה, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי השר, בהסכמת שר האוצר ושר הפנים, לקבוע שיעורי השתתפות שונים מהשיעורים שנקבעו לפי סעיף קטן (א), לרשויות חינוך מקומיות שמתקיימות לגביהן נסיבות מיוחדות שקבע, לרבות מצב כלכלי מיוחד (להלן - שיעורי השתתפות מיוחדים).

(ג) רשות חינוך מקומית הטוענת כי מתקיימות לגביה הנסיבות המיוחדות שנקבעו לפי סעיף קטן (ב), רשאית להגיש לוועדה שתוקם לפי סעיף
קטן (ד), בקשה להחיל עליה את שיעורי ההשתתפות המיוחדים.

(ד) לצורך קביעת הזכאות לשיעורי השתתפות מיוחדים, תוקם ועדה שחבריה יהיו נציגים שימנה השר מבין עובדי משרדו ובהם חשב המשרד, וכן נציג שימנה שר הפנים מבין עובדי משרדו, ואולם אי–מינוי נציג שר הפנים כאמור לא יפגע בקיום הוועדה, בסמכויותיה ובתוקף פעולותיה.

(ה) הוועדה תדון בבקשה שהגישה רשות חינוך מקומית לפי סעיף קטן (ג), ותחליט לעניין זכאות רשות החינוך המקומית לשיעורי השתתפות מיוחדים; כל עוד לא החליטה הוועדה על זכאות כאמור, יחולו על רשות החינוך המקומית שיעורי ההשתתפות שנקבעו לפי סעיף קטן (א).

7. תקנות וביצוע

השר ממונה על ביצוע חוק ארוחה יומית לתלמיד, והוא רשאי, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובלבד שבענינים המפורטים בפסקאות (1) עד (3) הוא רשאי לעשות כן לאחר התייעצות עם שר הבריאות:

(1) התנאים הפיזיים, התברואתיים ואחרים, הנדרשים במוסדות החינוך לשם מתן שירותי הזנה;

(2) התנאים לקביעת שירותי הסעדה והשירותים הנדרשים במוסדות החינוך לשם כך;

(3) פיקוח על תנאי התברואה, לרבות ביצוע חלוקת הארוחות היומיות במוסדות החינוך.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון