חוק גנדי


חוק להנצחת זכרו של רחבעם זאבי, התשס"ה-2005 (להלן:"חוק גנדי")

פרק א': מטרות החוק ויישומן

1. מטרות

מטרתן של חוק גנדי להנציח את זכרו של רחבעם זאבי ולהנחיל לדורות את פועלו ומורשתו.

2. יישום המטרות

לשם יישום מטרת החוק, יקוימו אירועי זיכרון ופעילויות חינוכיות-ערכיות לזכרו של רחבעם זאבי.

פרק ב': המועצה הציבורית

3. מועצה ציבורית

(א) הממשלה תמנה מועצה ציבורית להנצחת זכרו של רחבעם זאבי (בחוק גנדי - המועצה הציבורית); המועצה תהיה בת אחד עשר חברים, ואלה הם:

(1) שלושה חברים עובדי המדינה, נציגי הממשלה, וביניהם עובד משרד ראש הממשלה, על פי המלצת ראש הממשלה; עובד משרד הביטחון על פי המלצת שר הביטחון ועובד משרד החינוך התרבות והספורט על פי המלצת שר החינוך התרבות והספורט;

(2) חבר נציג צה"ל על פי המלצת שר הביטחון;

(3) שלושה נציגי ציבור, שאינם עובדי המדינה, שהם בעלי רקע באחד או יותר מהתחומים האלה: היסטוריה של עם ישראל, חינוך וידיעת הארץ;

(4) ארבעה חברים לפי המלצת עמותת מור"ג (מורשת גנדי) (בחוק גנדי - העמותה); לא המליצה העמותה כאמור בתוך 45 ימים מיום דרישת הממשלה או שחדלה העמותה מלהתקיים - ארבעה נציגי ציבור נוספים כאמור בפסקה (3), שתקבע הממשלה.

(ב) המועצה הציבורית תמנה, באישור ראש הממשלה, את יושב ראש המועצה ואה ממלא מקומו, מבין החברים האמורים בסעיף קטן (א)(3).

4. תפקידי המועצה הציבורית

תפקידי המועצה הציבורית הם:

(1) לייעץ לראש הממשלה בכל הנוגע ליישום חוק גנדי ולביצועו, ולעקוב אחר ביצוע החוק;

(2) להמליץ לראש הממשלה על מדיניות ויעדים לענין הפעילות לפי חוק גנדי והגברתה;

(3) לייעץ לראש הממשלה לענין קביעת מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור, כאמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשכ"ה-1985 (בחוק גנדי - חוק יסודות התקציב), לשם קידום מטרותיו של חוק גנדי, בין השאר בענינים אלה:

(א) קיום פעולות חינוכיות-ערכיות לרבות הצעת תכניות לימודים, קיום השתלמויות למורים ולמדריכים ועריכת סיורים בנושאי ידיעת הארץ והיסטוריה של עם ישראל, כולן בזיקה לפועלו של רחבעם זאבי בנושאים אלה:

(ב) פעילויות הנצחה לרבות הקמתם של מכון מחקר, מוזיאון, ספריה ואתר הנצחה;

(ג) להכין הצעת תקציב שנתי להפעלת החוק כאמור בסעיף 12(א), ולהגישה לאישור ראש הממשלה ושר האוצר.

5. סדרי עבודת המועצה הציבורית

(א) המועצה הציבורית תתכנס פעמיים בשנה לפחות, וכן לפי דרישה של לפחות מחצית מחבריה.

(ב) יושב ראש המועצה הציבורית ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה הציבורית ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן, בין השאר, בהתאם לדרישות והצעות ראש הממשלה וחברי המועצה הציבורית.

(ג) המועצה הציבורית תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק גנדי.

6. הוצאות וגמול

חברי המועצה הציבורית לא יהיו זכאים לשכר בעד חברותם במועצה, אך יהיו זכאים להחזר הוצאות שיוציאו במילוי תפקידם כפי שיקבע ראש הממשלה, באישור שר האוצר.

7. תקופת כהונה, פקיעת כהונה והעברה מכהונה

(א) חבר המועצה הציבורית, יתמנה לתקופת כהונה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונה נוספות.

(ב) חבר המועצה הציבורית יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לראש הממשלה;

(2) חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה.

(ג) ראש הממשלה יעביר מכהונתו חבר המועצה הציבורית שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר או כיושב ראש המועצה הציבורית.

(ד) ראש הממשלה רשאי להעביר חבר המועצה הציבורית מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:

(1) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;

(2) נעדר בלא סיבה מוצדקת משלוש ישיבות רצופות של המועצה הציבורית.

8. ניגוד ענינים

(א) לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה הציבורית מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אחר או תפקיד אחר שלו.

(ב) חבר המועצה הציבורית יימנע מהשתתפות בדיון שמקיימת המועצה, מהצבעה בישיבות שהנושא הנדון בהם עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של חשש לניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה הציבורית לבין ענין אחר או תפקיד אחר שלו, ולא יטפל במסגרת מילוי תפקידו במועצה בנושא שעלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה; ואולם רשאי חבר המועצה הציבורית להביא בחשבון גם את עניניו של הגוף שהוא נציגו, ככל שהם קשורים לחוק גנדי, ולא יראו אותו כמצוי במצב של ניגוד ענינים בשל כך בלבד.

(ג) התברר לחבר המועצה הציבורית, כי נושא הנדון בישיבה של המועצה או שהוא הופקד על טיפולו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיף קטן (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.

(ד) בסעיף זה -

"ענין אחר" - לרבות ענין של קרובו של חבר המועצה הציבורית או ענין של גוף שחבר המועצה או קרובו הם מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

"קרוב" - בן זוג, הורה, צאצא, אח, אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה הציבורית, ובן זוגו של כל אחד מהם.

9. תוקף פעולות

קיום המועצה הציבורית, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

פרק ג': יום זיכרון

10. יום זיכרון

(א) אחת לשנה, בל' בתשרי, יום הירצחו של רחבעם זאבי, יקוימו אירועי זיכרון להנצחת זכרו של רחבעם זאבי; ביום זה -

(1) יתקיים טקס זיכרון ממלכתי בסמוך לקברו;

(2) במחנות צה"ל יוקדש זמן ללימוד פועלו.

(ב) חל ל' בתשרי ביום שישי, תוקדם פעילות ההנצחה ליום חמישי שלפניו.

פרק ד': מלגות

11. מלגות

משרד החינוך התרבות והספורט יקצה מלגות לימודים במסגרת חלוקת מלגות על ידי המשרד, לצורך מחקר בנושאים הקשורים לפועלו ולמורשתו של רחבעם זאבי בתחומי ידיעת הארץ והיסטוריה של עם ישראל, לפי כללים שיקבע שר החינוך התרבות והספורט.

פרק ה': תקציב ותמיכות

12. תקציב ותמיכות

(א) השתתפות אוצר המדינה בהפעלתו של חוק גנדי, לרבות תקציב המלגות לפי סעיף 11 והתקציב לתמיכה במוסדות ציבור לפי סעיף קטן (ג), תיקבע בחוק התקציב השנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.

(ב) המועצה הציבורית תכין הצעת תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה כאמור בסעיף קטן (א), ותגישה לראש הממשלה ולשר האוצר; ראש הממשלה ושר האוצר יאשרו את הצעת התקציב כפי שהציעה המועצה הציבורית או בשינויים שימצאו לנכון, ויביאו את הצעת התקציב המאושרת לפני הממשלה במסגרת הדיונים על חוק התקציב השנתי.

(ג) מתן תמיכות לפי חוק גנדי ייעשה על פי מבחנים לתמיכה במוסדות ציבור כאמור בסעיף 4(3) שיקבע ראש הממשלה לאחר התייעצות עם המועצה הציבורית.

(ד) תמיכה על פי חוק גנדי תינתן רק למוסד ציבורי שעיקר פעילותו היא הנצחת מורשתו וזכרו של רחבעם זאבי.

פרק ו': שונות

13. ביצוע ותקנות

ראש הממשלה ממונה על ביצוע חוק גנדי, והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה הציבורית, להתקין תקנות לביצועו, לרבות בענין סדרי עבודת המועצה הציבורית.

14. תחילה ותחולה

(א) עד תום ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק גנדי תמנה הממשלה את המועצה הציבורית לפי סעיף 3 בפרק ב'.

(ב) תחילתם של סעיפים 4 עד 9 בפרק ב' מיום מינוי המועצה הציבורית כאמור בסעיף קטן (ב).

(ג) סעיפים 11 ו-12 יחולו החל בשנת הכספים 2006.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון