חוק מזונות


חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972 (להלן:"חוק מזונות")

פרק א': פרשנות

1. הגדרות

בחוק מזונות -

"פסק דין למזונות" - פסק דין או החלטה אחרת של בית משפט או בית דין מוסמך שניתנו בישראל, וכן פסק חוץ, פסק חוץ זמני או צו ביניים שהוכרזו אכיפים לפי סעיפים 3 או 8 לחוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח-1958, שלפיהם חייב אדם לשלם מזונות לבן זוגו או לילדו הקטין או להורהו;

"זוכה" - מי שפסק דין למזונות ניתן לזכותו ואינו מתגורר עם החייב, לרבות הורה שאינו מתגורר עם החייב שפסק-דין למזונות ניתן לזכות ילדו הקטין הנמצא בהחזקתו אף אם אינו עמו;

"חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995;

"חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה-1995;

"חייב" - יחיד שפסק-דין למזונות ניתן לחובתו;

"ילד קטין" - לרבות קטין מאומץ וילד בגיר שאינו מסוגל לכלכל את עצמו;

"המוסד" - המוסד לביטוח לאומי.

פרק ב': תשלום לזוכה מאת המוסד

2. הזכות לתשלום לפי חוק מזונות (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ח2, תשס"ב)

(א) זוכה שהוא תושב ישראל זכאי לבקש מאת המוסד תשלום חדשי לפי הוראות חוק מזונות ובלבד שהחייב היה תושב ישראל ביום מתן פסק הדין למזונות או במשך עשרים וארבעה חודשים לפחות מתוך ארבעים ושמונת החודשים שקדמו בתכוף ליום מתן פסק הדין למזונות.

(ב) בסעיף זה -

"יום מתן פסק הדין", לענין פסק חוץ, פסק חוץ זמני וצו ביניים - היום שבו הוכרזו אכיפים לפי חוק אכיפת פסקי חוץ, התשי"ח-1958;

"תושב ישראל" - מי שהוא תושב לענין חוק הביטוח הלאומי, לרבות תושב ישראל באזור כהגדרתו בסעיף 378 לחוק האמור.

3. שיעורי התשלום

שיעורי התשלום הם כפי שנקבעו בפסק הדין למזונות או בתקנות, הכל לפי השיעור הקטן יותר.

4. בקשה לתשלום ואישורה

(א) בקשת זוכה לתשלום תוגש למוסד, בדרך ששר העבודה, בהתייעצות עם שר המשפטים, קבע בתקנות.

(ב) נתקיימו בזוכה הוראות חוק מזונות והתקנות על פיו, ישלם המוסד לזוכה את השיעורים המגיעים לו לפי חוק מזונות.

5. הודעה למבקש

המוסד יודיע למבקש, תוך שלושים יום מיום הגשת הבקשה, על אישור הבקשה ועל שיעור התשלום או על דחיית הבקשה.

6. תקופת התשלום (תיקון: תשנ"ח)2

(א) תשלום לפי חוק מזונות ישולם לזוכה במשך התקופה הקבועה בפסק הדין למזונות, כל עוד מוטלת על החייב חובה בתשלום המזונות, אולם לא ישולם למפרע אלא עד היום שנקבע בפסק הדין או עד שנה אחת לפני יום הגשת הבקשה למוסד, הכל לפי המאוחר.

(ב) על תשלום לפי חוק מזונות יחולו הוראות סעיפים 297א ו-297ב לחוק הביטוח הלאומי, בשינויים המחויבים.

7. ביטול התשלום ושינוי שיעורו

(א) בית-המשפט או בית-דין מוסמך המבטל פסק-דין למזונות או משנה את תכנו, יודיע על כך מיד למוסד.

(ב) נודע למוסד על ביטול פסק הדין למזונות או על שינויו, יבטל את התשלום לזוכה או ישנה את שיעורו, הכל לפי פסק הדין, ויודיע על כך מיד לזוכה.

8. מתן הודעות

הזוכה חייב, לפי בקשת המוסד, לתת לו בעל פה או בכתב כל מידע לענין זכויותיו לפי חוק מזונות שיש לו או שיגיע אליו, לרבות מסמכים שברשותו או שבאפשרותו לקבלם.

9. הפסקת הזכות לתשלום

(א) התשלומים ישולמו לזוכה שאינו נוקט בהליכים לביצוע פסק הדין למזונות.

(ב) נקט הזוכה בהליכי ביצוע לפני שהגיש בקשה למוסד, רשאי הוא להפסיקם ולהגיש בקשה לפי חוק מזונות.

(ג) נקט הזוכה הליכי ביצוע לאחר שהגיש בקשה למוסד, ייפסקו זכויותיו לתשלומים מאת המוסד.

(ד) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות מקרים ותנאים שבהם לא ייפסקו זכויותיו של הזוכה לתשלומים על אף האמור בסעיף קטן (ג).

9א. זוכה שיצא את ישראל (תיקון: תשס"ג4)

(א) לא ישולם לזוכה שיצא את ישראל תשלום בעד חודש קלנדרי אם שהה מחוץ לישראל בכל הימים שבאותו חודש.

(ב) לא ישולם לזוכה שיצא את ישראל תשלום בעד החודש הקלנדרי שבו יצא (להלן - חודש היציאה) ובעד החודש הקלנדרי שבו חזר לישראל (להלן - חודש השיבה), אם הוא אחד מאלה:

(1) לפני שיצא את ישראל כאמור, הוא יצא את ישראל פעם נוספת באותה שנה קלנדרית;

(2) הוא לא היה זכאי לגמלה בעד החודש הקלנדרי שקדם לחודש היציאה.

(ג) (1) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על מי שמתקיימים בו
שניים אלה:

(א) הוא היה זכאי לתשלום בעד החודש הקלנדרי שקדם לחודש היציאה;

(ב) הוא נזקק לטיפול רפואי מחוץ לישראל או שהוא נלווה לבנו, לבתו, לבן זוגו או להורהו, החולים, אשר נזקקים לטיפול רפואי מחוץ לישראל.

(2) תשלום לפי סעיף קטן זה ישולם לפי כללים, תנאים ולתקופה שקבע שר המשפטים.

(ד) (1) שהה זוכה מחוץ לישראל 183 ימים לפחות במהלך 12 חודשים
רצופים, יראו אותו כמי שנמצא מחוץ לישראל כל עוד לא תמו 12
חודשים רצופים שבהם שהה בישראל 183 ימים לפחות.

(2) הוראות פסקה (1) לא יחולו על אלה:

(א) מי שהודיע למוסד, במועד, בתנאים ובאופן שקבע שר המשפטים, על יציאתו מישראל, על תקופת היעדרותו המשוערת ממנה ועל חזרתו אליה;

(ב) מי שהה מחוץ לישראל לצורך קבלת טיפול רפואי.

(ה) בסעיף זה, "טיפול רפואי" - שירות בריאות הניתן לפי הוראות סעיף 11 בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994.

10. זכות הזוכה לגבות הפרשים

מקום שהמוסד לא גבה את השיעור המלא לפי פסק הדין למזונות כאמור בסעיף 14, רשאי הזוכה, במועד ובדרך שנקבעו בתקנות, לנקוט הליכי ביצוע בשל ההפרש שבין שיעורי התשלום כפי שנקבע בפסק הדין למזונות לבית הסכום המשתלם מאת המוסד.

11. הודעה למוסד

לשכת הוצאה לפועל שאליה הגיש זוכה בקשה לביצוע פסק דין למזונות, תודיע על כך מיד למוסד.

12. ניכוי סכומים שנתקבלו מאת החייב

(א) קיבל הזוכה מן החייב או מטעמו כסף או שווה-כסף לפי פסק-דין למזונות, יודיע על כך למוסד תוך שלושים יום מיום קבלתו.

(ב) המוסד ינכה מן התשלום שהוא משלם לזוכה לפי חוק מזונות כל סכום ששילם שלא כדין; כן ינכה המוסד כל סכום כסף או שווה כסף שקיבל הזוכה מן החייב או מטעמו שלא באמצעות המוסד, מלבד סכומים שגבה הזוכה לפי האמור בסעיף 10.

(ג) לא נוכה מן התשלום סכום כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי המוסד לתבוע מן הזוכה בבית-דין אזורי לעבודה את החזרת הסכום.

13. תובענה

זוכה הסבור שקופח בזכותו לתשלום לפי חוק מזונות, רשאי, בדרך ובמועד שנקבעו בתקנות, להגיש תובענה לבית-דין אזורי לעבודה; אולם אם פסק הדין למזונות טעון הבהרה, תהא סמכות ההבהרה בידי בית המשפט או בית הדין שנתנו.

פרק ג': גבייה מן החייב

14. גביה וקיזוז

(א) המוסד יגבה מן החייב כל סכום שהגיע או המגיע ממנו לזוכה לפי פסק הדין למזונות, לרבות ריבית כפי שנפסק והוצאות גביה ושכר טרחת עורך-דין כפי שנקבע בהוצאה לפועל.

(ב) פסק הדין למזונות יבוצע בדרך האמורה בחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967, כאילו ניתן לזכות המוסד, לרבות האמור בפרק ז' שבו.

(ג) היה המוסד חב לחייב סכום כסף על פי כל דין, רשאי הוא לקזז כנגד אותו סכום את התשלום המשתלם לזוכה; החייב רשאי לפנות בענין הקיזוז לבית הדין האזורי לעבודה.

15. העברת ההפרש לזוכה

גבה המוסד מן החייב יותר מהתשלומים ששילם לזוכה לפי חוק מזונות, יעביר את ההפרש לזוכה אחרי ניכוי הוצאות גביה ושכר טרחת עורך-דין, במידה שנגבו מהחייב כאמור בסעיף 14(א).

פרק ד': הוראות שונות

16. תקציב

אוצר המדינה יקציב למוסד את כל הכספים הדרושים לו כדי לבצע את התשלומים לזוכים לפי הוראות פרק ב'.

17. עונשין

זוכה אשר ללא הצדק סביר לא הודיע למוסד, כאמור בסעיף 12(א), דינו - מאסר שני חדשים או קנס 1000 לירות.

18. ייחוד תשלומים

(א) מקום שנתקבלו כספים בלשכת הוצאה לפועל, לפי הליכים שנקט המוסד על פי סעיף 14(א) ושהזוכה נקט לפי סעיף 10, ישמשו כספים אלה תחילה לזכותו של הזוכה.

(ב) תשלומים שהמוסד משלמם לזוכה לפי חוק מזונות, דינם כדין מזונות, לענין עיקול, העברה, שעבוד וקיזוז.

19. (בוטל) (תיקון: תשנ"ח)2

20. ביצוע ותקנות

(א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק מזונות, והוא רשאי, בכפוף לאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, לרבות קביעת שיעורי תשלום לפי חוק מזונות, ובלבד שתקנות לענין סעיף 3 יותקנו בהתייעצות עם שר האוצר.

(ב) שר העבודה רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצוע התפקידים המוטלים לפי חוק מזונות על המוסד.

(ג) תקנות על פי סעיפים 3, 9(ד) 15, 21, ו-22 יותקנו באישור ועדת העבודה של הכנסת.

21. הוראות מעבר לענין הפעלת החוק

על אף האמור בחוק מזונות, יוחל בהפעלתו בהדרגה, והוא יחול על סוגי הזוכים ולפי התנאים ששר המשפטים, בהתייעצות עם שר האוצר, קבע מזמן לזמן בתקנות.

22. תחולה

חוק מזונות יחול רק על פסקי דין למזונות שניתנו לאחר י"ב בתשרי תשל"ב (1 באוקטובר 1971), אולם שר המשפטים בהתייעצות עם שר האוצר רשאי להחיל חוק מזונות לגבי פסקי דין שניתנו לפני המועד האמור, לתקופות שונות ולסוגי זוכים פלונים, הכל כפי שקבע.

23. תחילה

תחילתו של חוק מזונות ביום כ"ג בתשרי תשל"ג (1 באוקטובר 1972), אולם לא ישולמו תשלומים למפרע כאמור בסעיף 6, בשל תקופה שלפני תחילתו.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק מזונות

 2. מדור שקט

 3. כריכה כנה

 4. שינוי מזונות

 5. פסיקת מזונות

 6. כריכת מזונות

 7. הקטנת מזונות

 8. מזונות ומדור

 9. זנתה תחת בעלה

 10. מזונות זמניים

 11. פסק דין מזונות

 12. מזונות - תום לב

 13. גובה מזונות לילד

 14. שלילת מזונות אישה

 15. כתב תביעה למזונות

 16. מדור מזונות אלמנה

 17. תביעה למזונות מהעזבון

 18. מזונות אישה ומדור

 19. עתירה לאספקת מזון

 20. פקודת מאסר מזונות

 21. מזונות - דין אישי

 22. העברת דיון מזונות

 23. תביעת מזונות אישה

 24. הפחתת סכום מזונות

 25. פינוי מכולת מזון

 26. פטור ממזונות אישה

 27. מעמד אישי - מזונות

 28. בקשה להקטנת מזונות

 29. הפחתת מזונות ילדים

 30. אישה מורדת - פסיקה

 31. הגדלת מזונות ילדים

 32. ערבות לתשלום מזונות

 33. גובה המזונות לילדים

 34. פסיקת מזונות זמניים

 35. מזונות ילד לא יהודי

 36. מזונות זמניים לילדים

 37. מזונות אישה לא עובדת

 38. מזונות לילד בגיל 12

 39. תביעת מזונות של קטינה

 40. הקטנת מזונות מגיל 15

 41. תביעת מזונות אישה מבעל

 42. חוב מזונות בהוצאה לפועל

 43. מזונות ילדים מעל גיל 18

 44. תביעת חוב מזונות לנאמן

 45. תביעת מזונות מסבא וסבתא

 46. מזונות אישה בהוצאה לפועל

 47. החזר הוצאות האם עבור קטין

 48. תביעה למזונות אישה וילדים

 49. תביעת מזונות אישה מחמותה

 50. בקשה לפסיקת מזונות זמניים

 51. ערעור מזונות זמניים לילד

 52. ערעור על דמי מזונות ילדים

 53. טענת "פרעתי" בתביעת מזונות

 54. מזונות ילדים - בית דין רבני

 55. תביעה למזונות של אישה וילדים

 56. מזונות ילדים בבית הדין הרבני

 57. טופס הזמנה לדין בתביעת מזונות

 58. עיקול קצבת נכות לטובת מזונות

 59. גביית מזונות בתיק הוצאה לפועל

 60. מזונות ילדים המתנכרים לאביהם

 61. תביעת מזונות הורים לא נשואים

 62. הורים לא נשואים - מזונות ילדים

 63. ערעור על פסק דין מזונות ילדים

 64. דיני אישה מורדת - שלילת מזונות

 65. טופס הרצאת פרטים בתביעה למזונות

 66. בקשה לחייב לשלם מזונות - בית דין לעבודה

 67. תביעת מזונות ילדים - בית דין רבני

 68. הסכם בין ההורים לגבי מזונות הקטין

 69. העברת הדיון לבית הדין הרבני - מזונות

 70. האם בית המשפט "מתערב" בגובה המזונות ?

 71. הפחתת גמלאות ביטוח לאומי בגין אי תשלום מזונות

 72. טופס הזמנה בתביעה למזונות ולסעדים נוספים

 73. ביטול חיוב מזונות עקב "שינוי מהותי" בנסיבות

 74. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון