אי הצדקה לבקשת פירוק


החלטה

1. הבקשה שבפני היא המחלוקת האחרונה שהונחה לפתח ביהמ"ש בעניין בקשת הפירוק של "עמותת חברה קדישא גחש"א שעל יד הרבנות הראשית והמועצה הדתית ת"א יפו והמחוז" (להלן: "העמותה" / ח"ק) .


2. הצדדים הגיעו לפשרה לפיה ימונה ועד ביצועי לעמותה, המונה חמישה חברים. שלשה מהם מומלצי רשם העמותות, ושניים מהם מומלצי העמותה. הועד החל בפעולתו, ומטעם הרשם מונו השופט בדימוס יעקב שמעוני, הרב אלימלך פירר ורו"ח שמואל רוזנבלום. שכר כ"א מהם עומד על 20,000 ₪ לחודש.


3. הצדדים חלוקים בשאלת תשלום השכר, וכבר בהסכם הפשרה הותירו חלק זה בהסכם להחלטת בית המשפט על פי שיקול דעתו. לאחר עיון בטענותיהם התחוור כי זה טוען כולה שלי, וזה טוען מחציתה שלי. הווי אומר; הרשם טוען: העמותה תשלם הכל, ואילו העמותה נכונה לשלם את חלקה, ומבקשת כי הרשם יישא בחלקו.


4. לטענת הרשם, על העמותה לשאת במלוא התשלום לחמשת חברי הועד הביצועי. מאחר והועד מנהל את העמותה, אין זה ראוי להטיל את עול התשלום על המדינה –הווי אומר על הציבור כולו. כמו כן, הועד הוא חלופה לפירוק. מאחר ואין ברצון העמותה להתפרק, תתכבד ותשלם את שכר אנשי הועד. לו היה מתמנה מפרק, ודאי היה משולם שכרו מנכסי העמותה.


5. העמותה טוענת כי על הרשם לשאת בתשלום עבור שלשת חברי הועד שמונו מטעמו, זאת מהנימוקים הבאים:


א. לא הייתה מלכתחילה כל הצדקה לבקשת הפירוק.


ב. רשם העמותות מקבל תקציב מהמדינה למטרת פיקוח, והוא יכול לשאת בתשלום זה כחלק מתקציבו.


ג. בתקנון העמותה נקבע כי חברי הועד לא יקבלו שכר, ויש לכבד את תקנון העמותה.


ד. הרשם הוא זה שקבע את גובה התשלום (הגבוה למדי), ואין זה הגיוני שהרשם יקבע, והעמותה תשלם.


ה. במהלך המו"מ דובר שהתשלום יתחלק בין שלשה צדדים: משרד הדתות, הרשם, והעמותה.


6. הכנ"ר (שתגובתו ניתנה ביום 7/1/03 ולצערי הגיעה לבית המשפט והובאה לפני אך לפני ימים מספר) מצטרף לעמדת הרשם. מאחר וניהול העמותה הוא שהביא לבקשת הפירוק ולמינוי חברי הועד, הרי שעל העמותה לשאת במלוא השכר הנדרש.


7. לאחר עיון בטענות הצדדים החלטתי כי הצדדים יחלוקו באופן זה שתשלום שכר שלשת חברי הועד הממונים מטעם הרשם, ישולם באופן הבא: שלשה רבעים ע"י העמותה ורבע ע"י רשם העמותות. ואלו הם נימוקי:


8. ראשית, יש לדחות כל נימוק שהצדדים העלו, הנובע מממצא, לכאורי, של בקשת הפירוק. בקשת הפירוק הייתה ונותרה בשלב התחלתי ביותר, וכל ממצא טרם נקבע בה. אין מקום איפוא לנימוקים שהעלו הכנ"ר מחד גיסא, לפיו "הצורך במינויים של חברים אלו נבע מלכתחילה מאופן ניהול העמותה " ומאידך גיסא, לטענות שהטיחה העמותה ברשם, לפיהם "לא הייתה כל הצדקה מלכתחילה לבקש את פירוק העמותה" וכי בקשה זו היא "אקורד סיום לבקשת פירוק שלוותה בטענות צורמות". משבאו הצדדים לידי פשרה, כל טענה "הממחזרת" טענות מהדיון שביניהם, דינה להדחות.


9. אני נוטה לקבל את הנימוק שהעלה הרשם, לפיו מאחר והועד הביצועי מנהל בפועל את הח"ק, הרי שעל העמותה לשאת בתשלום השכר. ללא ספק תפיק העמותה תועלת רבה מהועד הביצועי, והוא חוסך לעמותה צורך בבעלי תפקיד נוספים. שכן, המטלות שתוטלנה על הועד, לא תוטלנה על נושא משרה אחר בעמותה. ודאי יש בכך חיסכון, והעמותה יוצאת נשכרת. יש מקום איפוא, שהעמותה תשתתף בעלות השכר של החברים שנתמנו לועד הביצועי. החלטתי זו מתחזקת נוכח זהות האישים שהתמנו לועד – בעלי מוניטין ויכולת ביצוע מוכחת, שהעמותה תפיק מעבודתם וכישוריהם תועלת מרובה.


10. נוסף על כך, קשה להעלות בדעתי כי העמותה הגיעה להסכם פשרה תוך ציפייה שההסכם לא יטיל עליה עלות כלכלית כל שהיא.


11. מאידך, יש קורטוב של צדק בטענה שהעמותה, כנראה, לא הייתה קובעת לחברי הועד שכר כה גבוה, בשל משרה חלקית. אם לא די בכך, חוששתני שהטלת כל העלות על העמותה משמעה אף היא הטלתו על הציבור, שכן העמותה עוסקת בצרכי ציבור, בהבאת נפטרי ישראל לקבורה. מימון חברי הועד ודאי יטיל עלות נוספת על הציבור, המשלם גם כך מחירים נכבדים עבור שירותיה. מאחר והעול נופל על הציבור בכל מקרה, הרי שיש לאזן בין התשלום שיישא בו הרשם לבין התשלום שתישא בו העמותה.


12. באיזון בין השיקולים שהובאו לעיל, ראיתי לנכון לקבוע כי העמותה תישא בשלשה רבעים מעלות שלשת החברים שמונו ע"י הרשם, והרשם יישא בעלות הרבע הנוסף.


13. משכך נקבע, אין מנוס מלהורות לרשם לפקח בצורה תמידית ושוטפת על הצורך בפעילות הועד. שכן, אין להעלות על הדעת שהועד ימשיך בפעולתו לעולמי עד. גם פעילותו של מפרק, לו היה מתמנה, הייתה מסתיימת בנקודה זמן כלשהי.


14. בשולי הדברים יש מקום להעיר, שההכרעה בבקשה זו, חורגת קמעא מתחומי הסמכות של בית משפט של פירוק. משהגיעו הצדדים להסכם פשרה, ובו נותרה במחלוקת נקודה אחת ויחידה, פנו הם לבית המשפט על מנת שיכריע בעניין, וכך אף נאמר בהסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין.


15. לאור הנסיבות המתוארות לעיל, אני רואה פניה זו, לבית משפט של פירוק (אשר למעשה סיים את תפקידו בתיק זה), כמעין הענקת סמכות לבימ"ש לפי ס' 79א לחוק בתי המשפט, ואף אופי כתבי הטענות מעיד על כך; אין בהם פירוט עובדתי ומלא של תפקידי הועד הציבורי, זמני פעולתו, חלוקת הזמן בין טיפול בענייניה השוטפים של העמותה לבין פיקוח ציבורי עליה, ואף אין בהם טענות משפטיות האמורות לסייע לבית המשפט לקבל החלטה שיפוטית "קלאסית". השיקולים שהועלו ע"י הצדדים הם שיקולי מדיניות בעיקרם. משכך, שקלתי בהחלטתי זאת את השיקולים שנראו לי לנכון, באספקלריא הכללית של תיק זה.
16. אינני עושה צו להוצאות, ואני תקווה כי ההסדר יצלח ולא יהיה צורך בחידוש הליכים כלשהם בין הצדדים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוק איגוד

 2. בית המשפט של פירוק

 3. תרומה לקופת הפירוק

 4. פירוק איגוד מקרקעין

 5. עורך דין פירוק חברה

 6. הערת עסק חי

 7. אי הצדקה לבקשת פירוק

 8. טופס בקשת פירוק

 9. תקנות פירוק חברה

 10. חיוב משקיע לשלם

 11. פירוק הפועל חיפה

 12. ביטול פירוק מרצון

 13. פירוק חברה - העלמת כספים

 14. ערעור החלטת המנהל המיוחד

 15. חוב תמלוגים – פירוק חברה

 16. שכר מעל דין קדימה

 17. העלמת נכסים של חברה בפירוק

 18. התנגדות נושים לפירוק חברה

 19. התנגדות לבקשת פירוק חברה

 20. הפועל רמת גן - פירוק

 21. פירוק חברה חוב שכר לעובדים

 22. פירוק חברה מטעמי צדק ויושר

 23. פירוק חברה - פיטורים בהריון

 24. ערעור על החלטת המנהל המיוחד

 25. מכירת מוצרים לפני קריסת חברה

 26. דוח שנתי - חברה בפירוק

 27. בקשה לתבוע חברה בהליכי פירוק

 28. פירוק חברה מרצון - מיסוי

 29. מניעת מכירת נכס של חברה בפירוק

 30. תביעה נגד מנהל מיוחד פירוק חברה

 31. אחריות מוגברת בין חברה לעובדיה

 32. בקשה לעכב את ההליכים - צו פירוק

 33. תביעה לתשלום יתרת חוב מחברה בפירוק

 34. רשות להגיש כתב תביעה לאחר צו פירוק

 35. מלאי חברה בפירוק - בקשה לקבל נתונים

 36. הסכם בין חברה בפירוק ללקוחות

 37. הגשת בקשה לפירוק חברה על ידי עובדים

 38. הוועד הממונה של הקו-אופ - הליך פירוק

 39. זכויות עובדים בפירוק או פשיטת רגל המעביד

 40. בקשה לאשר תביעה כספית נגד חברה בפירוק

 41. פירוק על ידי בית המשפט עקב חדלות פרעון

 42. פירוק חברה ע"י בית משפט מן הצדק והיושר

 43. בקשה אישור להמשיך בהליך נגד חברה בפירוק

 44. בקשה שבית המשפט יתערב בהליך פירוק מרצון

 45. העברת כספים במהלך פירוק חברה לצורך מיסוי

 46. טופס צו לפירוק חברה בידי בית המשפט

 47. פירוק חברה - מנהלים רוקנו את כל הכסף בחברה

 48. אישור בית משפט להמשיך הליכים בפירוק

 49. החלטה של מנהל מיוחד פרוק חברה – הגדרת עובד

 50. בקשה למתן צו פירוק בעילת חדלות פירעון

 51. תביעה להחזר כספים על דירה - פירוק חברה קבלנית

 52. תביעה אישית נגד מעביד - פירוק חברה / פשיטת רגל

 53. טופס הודעת הכונס הרשמי בדבר מתן צו פירוק

 54. פירוק מטעמי צדק ויושר - סעיף 257(5) לפקודת החברות

 55. המחאות הוחזרו בגלל חשבון מוגבל בבנק - צו פירוק חברה

 56. סעיף 257(5) לפקודת החברות – פירוק חברה בגלל צדק ויושר

 57. טופס הודעה בדבר הגשת בקשה לבית המשפט לפירוק חברה

 58. זכאות עובדים לגמלה מביטוח לאומי - צו פירוק חברה בידי בית המשפט

 59. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון