חוק ליסינג


נוהל רישום וביטול רכב כרכב החכר- ליסינג (להלן:"חוק ליסינג")

1. חברת החכר הקונה רכב לצורך החכרה (השכרה לתקופה שלא תפחת משישה חודשים) חייבת להודיע לרשות הרישוי או לנציגה (היבואן ממנו נקנה הרכב) במועד הבקשה לרישום ראשוני של הרכב – כי הרכב ישמש להחכר. במידה והרכב יהיה מיועד ל"השכרה", תציין רשות הרישוי את המילה "השכרה". לצורך זה, החכר הוא רק החכר תיפעולי, שהוא החכר בו האחריות למצבו של הרכב, תחזוקתו והשימוש בו מוטלת על המחכיר. החכר מימון בו האחריות לאמור מוטלת על החוכר, איננו החכרה לצורך זה והנוהל לא מתייחס אליו.2.רכב שרשום לו במקוריות השכרה/החכר/השכרה והחכר – חייב במבחן

רישוי שנתי (טסט) בתום השנה הראשונה (זאת אומרת אינו פטור מטסט)

רכב שרשום לו תעריף השכרה או החכר – ניתן יהא לשנות בעלות בבנק

הדואר רק לאחר שיבוטל בקובץ הרכב התעריף הזה.3. רישום רכב חדש כרכב השכרה או החכר יבוצע ע"י היבואנים בתקשורת המיחשובית; רישום רכב שכבר רשום בקובץ, כרכב השכרה או החכר יבוצע על ידי חברות ההשכרה/החכר, בתקשורת מיחשובית.הבסיס המשפטי

" צו הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת

רכב

" החכר" - השכרה לתקופה שלא תפחת משישה חודשים.

" החכר מימוני" - החכר על פי הסכם שנקבע בו כי האחריות למצבו של הרכב,

לתחזוקתו

ולשימוש בו הם על השוכר.

" השכרה" - השכרה לנהיגה עצמית או על ידי נהג שהועמד לרשות השוכר

על ידי המשכיר של אופנוע בעל נפח מנוע עד 50 סמ"ק, רכב פרטי, רכב מסחרי ורכב מנועי המיועד למגורים (קרוואן) (להלן-רכב השכרה), לרבות השאלתו, מתן רשות שימוש בו והעמדתו לרשות אדם אחר בכל אופן שהוא, כאשר הדבר נעשה או ניתן בתמורה, למעט רכב שהושכר בהחכר מימוני.

" רכב השכרה" - רכב המיועד להשכרה, למעט רכב המיועד להחכר מימון, ושצויין ברשיון הרכב כרכב השכרה.סעיף 37 . לא יעסוק אדם ולא יפעיל שירות של השכרת רכב אלא אם כן נתן לו המפקח רשיון לכך, ואלה התנאים למתן הרשיון:1. ניתן לו רשיון למשרד להסעות לפי פרק ב'.

2. בבעלותו שלושים כלי רכב לפחות ושלגביהם ניתן רשיון השכרה לפי פרק זה.

משרד ההסעות מקיים תקשורת ממוחשבת עם מאגר הנתונים של משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לפי הנחיות רשות הרישוי כמשמעה בפקודה. סעיף 44 . (א) ברישיון הרכב של רכב השכרה, תציין רשות הרישוי את המילה "השכרה", ואולם, אם הושכר הרכב בהחכר, תציין רשות הרישוי ברישיון הרכב גם את המילה "החכר".

) ב) רשות הרישוי תערוך את הרישום כאמור בסעיף קטן (א) על פי הודעה מקוות מאת חברת ההשכרה." אגף המפקח על התעבורה הנפקת רשיונות לחברות בהתאם לסטטוס החכר/השכרה. אגף מערכות מידע התקשרות מיחשובית מול החברותחוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), התשס"ח-2008

4. גילוי נאות

(א) לא יעשה עוסק ברכב עסקה בעניין מכירת רכב משומש, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) נחתם חוזה בכתב בינו לבין רוכש הרכב (בסעיף זה – החוזה);

(2) העוסק ברכב מסר לרוכש הרכב, עד למועד חתימת החוזה ובנפרד מהחוזה, טופס חתום בידו, שמפורטים בו הפרטים כאמור בסעיף קטן (ב) (בסעיף זה – טופס גילוי);

(3) רוכש הרכב אישר בחתימת ידו את קבלת טופס הגילוי.

(ב) עוסק ברכב יפרט במדויק, בטופס הגילוי, את הפרטים שלהלן:

(1) שמו המלא, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה העוסק ברכב תאגיד - גם את סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא;

(2) שמו המלא של בעל הרכב, מספר הזהות שלו ומענו המלא; היה הבעלים תאגיד - גם את סוג התאגיד, מספרו ומענו המלא;

(3) מספר הבעלים הקודמים של הרכב, וככל הידוע לו - אם הבעלים הקודמים היה חברה שעיסוקה החכר (ליסינג) - גם את שמה ומספרה של החברה;

(4) פגיעות שנגרמו לרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, עד למועד מסירת טופס הגילוי;

(5) מספר הקילומטרים שעבר הרכב, ככל הידוע לעוסק ברכב, מיום רישומו לראשונה ועד למועד מסירת טופס הגילוי;

(6) הסכום שישולם בעבור הרכב.

(ג) בכל עסקה בעניין רכישת רכב משומש, שהעוסק ברכב הוא המוכר בה, יגלה העוסק ברכב לרוכש הרכב כי הוא מוכר או משווק כלי רכב דרך עיסוק.

(ד) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), יראו לעניין אותם סעיפים קטנים מי שמוכר רכב משומש, שאינו רשום כבעליו ברישיון הרכב, כעוסק ברכב, אלא אם כן הוכיח אחרת; ואולם הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שמוכר רכב משומש של בן משפחתו מדרגה ראשונה


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק גל

 2. חוק בכר

 3. חוק שבס

 4. חוק נהרי

 5. חוק דרעי

 6. חוק כנרת

 7. חוק הנפט

 8. חוק נוער

 9. חוק בגידה

 10. חוק בצורת

 11. חוק אסבסט

 12. חוק אמהות

 13. חוק המעבר

 14. חוק ליסינג

 15. חוק ט' באב

 16. חוק דיינים

 17. חוק ערוץ 2

 18. חוק הקאדים

 19. חוק התקנים

 20. חוק התקציב

 21. חוק הייעוץ

 22. חוק לישראל

 23. חוק הגמלאות

 24. חוק העתיקות

 25. חוק השוויון

 26. חוק אנג'לים

 27. חוק השמדת עם

 28. חוק ויקיפדיה

 29. חוק הקייטנות

 30. חוק בדר עופר

 31. חוק סל קליטה

 32. חוק מעבר חציה

 33. חוק קרן היסוד

 34. חוק מוגבלויות

 35. חוק גיל ההסכמה

 36. חוק בשורת איוב

 37. חוק קביעת הזמן

 38. חוק אסון ורסאי

 39. חוק הקלות לחרש

 40. חוק השבת אבידה

 41. חוק הגנת סמלים

 42. חוק בית התפוצות

 43. חוק חותם המדינה

 44. מטרת החוק

 45. חוק ההמרה לאירו

 46. חוק מבקר המדינה

 47. חוק עדכון כתובת

 48. חוק עיגול סכומים

 49. חוק ייעוץ השקעות

 50. חוק בתי יד לבנים

 51. חוק מאגר ביומטרי

 52. חוק תרומת איברים

 53. חוק גנים לאומיים

 54. חוק מירשם מילגות

 55. חוק גני רמת הנדיב

 56. חוק השב''כ

 57. חוק שירות התעסוקה

 58. חוק פעוטות בסיכון

 59. חוק פיקדון בקבוקים

 60. חוק גופים ציבוריים

 61. חוק הכשרות המשפטית

 62. חוק יד יצחק בן צבי

 63. חוק רשות נאות מרפא

 64. חוק התייעלות כלכלית

 65. חוק המדינה כבעל דין

 66. חוק שמירה על הירקון

 67. חוק רשות שדות התעופה

 68. חוק בתי הדין השרעיים

 69. חוק קרן קיימת לישראל

 70. חוק רישום ציוד הנדסי

 71. חוק להגנת רכוש מופקד

 72. חוק ההתגוננות האזרחית

 73. חוק התקנים - ביטול תקן

 74. חוק ההסדרים 2003

 75. חוק לא תעמוד על דם רעך

 76. חוק כתוביות ושפת סימנים

 77. חוק קרן המדע הדו לאומית

 78. חוק עזר לרשות הניקוז תמר

 79. חוק תכנון משק החלב בישראל

 80. חוק העלאת עצמותיו של הרצל

 81. חוק עזר לרשות הניקוז בשור

 82. התערבות בהליך חקיקה

 83. חוק עזר לרשות הניקוז כנרת

 84. חוק יום הזיכרון ליצחק רבין

 85. חוק עזרה משפטית בין מדינות

 86. חוק עזר שמירה על רשת ניקוז

 87. חוק עזר לרשות הניקוז גלבוע

 88. חוק הסדרים בעקבות ניוד המטבע

 89. חוק עזר לרשות הניקוז חבל אשר

 90. חוק לעידוד מחקר ופיתוח בתעשיה

 91. חוק בתי דין דתיים מניעת הפרעה

 92. חוק עזר לרשות הניקוז נחל פולג

 93. חוק מכוני כושר - חוק חדר כושר

 94. חוק המוסד העליון ללשון העברית

 95. ניתוק ממכונת הנשמה באופן חוקי

 96. חוק עזר לרשות הניקוז נחל לכיש

 97. חוק עזר לרשות הניקוז נחל קישון

 98. חוק הניקוז וההגנה מפני שטפונות

 99. חוק הפיקדון על מכלי משקה

 100. חוק עזר לרשות הניקוז אילון שורק

 101. חוק עזר לרשות הניקוז עמק זבולון

 102. חוק התגמולים לחסידי אומות העולם

 103. חוק אזורים חופשיים לייצור בישראל

 104. חוק עזר לרשות הניקוז נחל אלכסנדר

 105. חוק עזר לרשות הניקוז נחל התנינים

 106. חוק חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי

 107. חוק שמות רחובות לוחיות מספר לבנינים

 108. חוק האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

 109. חוק המרכז הישראלי לקידום תרבות האדם

 110. חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור

 111. חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי

 112. תיקון 4 לחוק הנזיקים האזרחיים

 113. חוק קרן גרמניה ישראל למחקר ולפיתוח מדעי

 114. חוק יציבות מחירים במצרכים ובשירותים

 115. חוק הפרוצדורה של בתי הדין המוסלמים הדתיים

 116. סעיף 80 לחוק הפרוצדורה האזרחית העותומאנית

 117. חוק בנינים ציבוריים מיתקני שתיה למים צוננים

 118. חוק לעידוד סילוקם של בנינים בעלי חזות מוזנחת

 119. חוק למניעת הונאה בספרי תורה ובמגילות בתפילין ובמזוזות

 120. חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית

 121. סעיף 9 [ב][2] לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב)

 122. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון