חוק מד"א


חוק מגן דוד אדום, תש"י-1950 (להלן:"חוק מד"א")

1. פירושים

בחוק מד"א -

"אמנות ז'יניבה" פירושו - האמנות הבינלאומיות להטבת גורלם של חולים ופצועים בחיל היבשה, והאמנות הבינלאומיות האחרות הבאות להקל את הסבל שנגרם לאדם בפעולות מלחמה, שנחתמו בז'יניבה בשנים 1864, 1906, 1929 ו-1949, במידה שהן מחייבות את ישראל.

"תפקידים של אגודה ארצית" פירושו - תפקידים שנועדו על פי אמנות ז'יניבה לאגודות ארציות של הצלב האדום או לשאר אגודות-עזרה של מתנדבים המוכרות ומוסמכות כחוק על-ידי ממשלותיהן.

"הארגון הקיים" פירושו - הארגון הארצי של אגודות מגן דוד אדום לעזרה מהירה בארץ-ישראל.

2. האגודה מגן דוד אדום בישראל (תיקון: תשל"ו)

(א) מוקמת בזה אגודה בשם "מגן דוד אדום בישראל" (להלן - "האגודה").

(ב) האגודה, היא בלבד, תמלא בישראל את התפקידים של אגודה ארצית.

(ג) האגודה היא גוף מאוגד והיא רשאית להתקשר בחוזים, להחזיק ולרכוש נכסים ולהיות צד בכל משא-ומתן, משפטי או אחר.

(ד) האגודה תהא פטורה מכל מכס, מס קניה ותשלומי חובה אחרים על יבוא מכשירים, ציוד רפואי ותרופות, המשמשים את המטרות של האגודה כמפורט בסעיף 3, לרבות אמבולנסים, ניידות דם על ציודן ואבזריהן, ציוד קשר, וציוד וחמרים לבנק הדם, בין שהאגודה קנתה אותם ובין שקיבלה אותם כתרומה; פטור לפי סעיף קטן זה יחול על טובין שנקנו רק אם אישר המנהל הכללי של משרד המסחר והתעשיה, או מי שהוא הסמיך, כי אין מייצרים כמותם בישראל או כי לא ניתן להשיגם בישראל בכמות ובאיכות הדרושות, או אם עומד בתקפו צו מאת שר העבודה לפי סעיף 16 לחוק שירות עבודה בשעת חירום, תשכ"ז-1967.

(ה) האגודה תעמוד לביקרתו של מבקר המדינה, כאמור בפיסקה (ה) מסעיף 7 של חוק מבקר המדינה, תש"ט-1949.

3. מטרות האגודה (תיקון: תשנ"א, תשס"ה)

מטרות האגודה הן:

(א) למלא את התפקידים של אגודה ארצית, ולהיות לצורך זה שירות-עזר לשירות הרפואי של צבא-הגנה לישראל בזמן-מלחמה, ולהתכונן לכך בזמן שלום;

(א1) להיערך לקראת אירוע אסון המוני, כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, ולהשתתף בתרגילים לצורך כך.

(ב) לקיים לטובת כלל התושבים שירותי עזרה ראשונה.

(ג) לקיים לטובת כלל התושבים שירות של אגירת דם, פלאסמה ומוצרי-לואי שלהם.

(ד) למלא כל תפקיד נוסף שייקבע בתקנון האגודה.

4. מוסדות האגודה (תיקון: תשנ"ב)

(א) בראש האגודה יעמוד נשיא האגודה המתמנה על-ידי נשיא המדינה לתקופה של שלוש שנים. הודעה על מינויו תפורסם ברשומות.

(ב) יתר מוסדות האגודה הם: הועידה הארצית, המועצה והועד הפועל של האגודה.

(ג) המועצה תבחר ועד פועל מבין חבריה, ויכול שיושב ראש הועד הפועל והמנהל הכללי של האגודה שיתמנו בהתאם לאמור בתקנון יהיו חברי הועד הפועל אף שאינם חברי המועצה.

(ד) ניהול ענייני האגודה יהיה בסמכותו של הועד הפועל, ככל שלא נמסר ענין מסויים למוסד אחר של האגודה.

5. תקנון האגודה (תיקון: תשנ"א)

(א) מועצת האגודה תתקין את תקנון האגודה (להלן - "התקנון") והיא רשאית להכניס בו מזמן לזמן שינויים ותיקונים.

(ב) בתקנון ייקבעו -

(1) סמכויותיו של נשיא האגודה וכללים למילוי מקומו כשנבצר ממנו זמנית לכהן בתפקידו;

(2) סדרי בחירתם של צירי הועידה הארצית, מועדי-כינוסה וסמכויותיה;

(3) הרכב מועצת האגודה, אופן כינונה, תקופת-כהונתה ומועדי מושביה;

(4) הרכב הועד הפועל ואופן בחירתו, תקופת כהונתו וסמכויותיו;

(5) תנאי החברות באגודה, זכויות וחובות החברים לסוגיהם, סדרי קבלתם ודרכי הפסקת החברות;

(6) סדרי הקמתם של סניפי האגודה, דרכי הנהלתם וסמכויותיהם.

(ג) נוסף לענינים הנזכרים בסעיף קטן (ב) אפשר לקבוע בתקנון כל ענין אחר המסדיר את פעולתה של האגודה.

(ד) התקנון וכל שינוי או תיקון בו טעונים אישור של שר הבריאות ופרסום ברשומות, ותקפם מיום פרסומם, אם לא נקבע בהם שתקפם הוא מתאריך מוקדם או מאוחר מיום הפרסום.

6. סמל האגודה

סמל האגודה הוא מגן דוד אדום על רקע לבן.

7. השימוש בסמלים

(א) לא ישתמש אדם שימוש כל-שהוא בסמל האגודה או בסמל הדומה לו עד כדי להטעות או בסמל הכולל את המלים "מגן דוד אדום" בין לשם עסק או משלח-יד ובין למטרה אחרת, אלא בהיתר האגודה.

(ב) לא ישתמש אדם שימוש כל-שהוא בכל סמל המוכר על ידי אמנות ז'יניבה כסמל הבחנה של השירותים הרפואיים של הכוחות המזויינים, אלא אם הוא מוסמך לפי אמנות אלה להשתמש בו או על פי היתר מאת שר הבריאות.

(ג) העובר על הוראות סעיף זה, דינו - מאסר עד שני חדשים או קנס עד חמישים לירות או שני הענשים כאחד.

7א. אגרות (תיקון: תשס"ג3)

(א) האגודה תגבה ממי שקיבל ממנה שירותים הניתנים לפי חוק מד"א או ממבטחו, אגרה בשיעור שיקבעו שר הבריאות ושר האוצר; השרים רשאים לקבוע חיוב בתשלום ריבית והפרשי הצמדה והטלת קנס פיגורים במקרה של אי תשלום במועד של האגרה, כולה או מקצתה.

(ב) האגרה, הריבית, הפרשי ההצמדה והקנס ייגבו על פי פקודת המסים (גביה), כאילו היו מס כמשמעותו באותה פקודה.

8. הוראות מעבר

(א) עד שיוקמו מוסדות האגודה לפי התקנון, תיכון מועצה זמנית שיהיו לה כל הסמכויות המסורות למועצת האגודה לפי חוק מד"א.

(ב) חברי המועצה הזמנית יהיו נשיא האגודה ועשרים וחמישה חברים, שתשעה מהם יתמנו על ידי הממשלה ויתרם יתמנו על ידי הארגון הקיים. נשיא האגודה יהיה יושב ראש המועצה הזמנית.

(ג) המועצה הזמנית תקבע את סדרי עבודתה.

(ד) המועצה הזמנית תכהן עד כינון מועצת האגודה לפי התקנון, אך לא יותר משנה אחת מיום שנכנס חוק מד"א לתקפו.

(ה) ביום שנכנס התקנון לתקפו יעברו לאגודה כל הזכויות וההתחייבויות של הגופים המפורטים בתוספת לחוק מד"א ואותם הגופים יחדלו מהתקיים.

(ו) בסעיף זה -

"זכויות" של גוף מסויים פירושו - כל נכסים שבבעלותו או שבחזקתו של אותו גוף, מקרקעים ומטלטלים, כל זכות ראויה או מוחזקת וכל טובת-הנאה שיש לו בכל נכס וכל החובות שחבים לו וכל ההתחייבויות הקיימות כלפיו.

"התחייבויות" של גוף מסויים פירושו - החובות שהוא חב בהם והתחייבויות שקיבל על עצמו כחוק.

9. ביטול

דבר המלך במועצה על אמנות ז'יניבה 1906 ו-1929 (ארצות-מנדט), 1937 - בטל.

10. ביצוע

שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק מד"א.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון