חוק הליבה


הצעת חוק לימודי יסוד במערכת החינוך, התש"ע–2010 (להלן:"חוק הליבה")

הגדרות

1.

בחוק זה –

"מוסד חינוך" – כהגדרתו בחוק לימוד חובה, התש"ט–1949, למעט מוסד חינוך רשמי, כהגדרתו באותו חוק;

"מקצועות לימודי ליבה" – המקצועות המפורטים להלן:

(1) תנ"ך ומורשת ישראל;

(2) היסטוריה ואזרחות;

(3) עברית;

(4) מתמטיקה ומדעים;


(5) אנגלית;

"השר" – שר החינוך.


חובת לימודי ליבה

2.

מוסד חינוך, שבו נלמדים מקצועות לימודי הליבה בשבעים וחמישה אחוזים לפחות משעות הלימודים הוא מוסד המקיים את חובת לימודי הליבה.


תקצוב מוסדות

3.

(א) מוסדות חינוך המקיימים את חובת לימודי הליבה לפי סעיף 2 יתוקצבו בתקציב משרד החינוך וההשתתפות בתקציבם תהיה כהשתתפות המדינה בתקציביהם של מוסדות חינוך רשמיים דומים.

(ב) מוסד חינוך שאינו מקיים את חובת לימודי הליבה לא יתוקצב; נוכח השר כי מוסד שתוקצב לפי סעיף קטן (א) אינו מקיים את חובת לימודי הליבה, ישלול השר את השתתפות המדינה בתקציבה או יפחיתה.


ועדת מומחים

4.

השר ימנה ועדת מומחים לכל אחד ממקצועות לימודי הליבה, אשר תמליץ לשר בדבר תכנית הלימודים במקצועות כאמור ובדבר קביעת השיעור המתאים של שעות הלימוד בהם; תכנית הלימודים תאושר על ידי המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך.


אישור הכנסת לתכנית הלימוד

5.

השר, לאחר התייעצות עם וועדת המומחים, כאמור בס' 4, יביא את תכנית הלימודים המומלצת לאישור וועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת.


בחינות גמר

6.

משרד החינוך יקבע בחינות גמר בכל אחד ממקצועות הליבה אליהם יחויבו לגשת תלמידי מוסדות החינוך המקיימים את חובת לימודי הליבה לפי סעיף 2; לבחינות גמר יחוייב לגשת כל תלמיד שאינו נבחן בבחינת בגרות באחד ממקצועות הליבה.


פטור מלימודי ליבה לבני ישיבות מצטיינים

7.

מתוך הכרה בערך לימוד התורה בעם היהודי, יסמיך השר ראשי ישיבות לבחור קבוצת עלית של תלמידי ישיבות מצטיינים בכל מוסד לימודים תורני מגילאי ארבע-עשרה ומעלה שעיקר לימודם יוקדש ללימודי הקודש ובלבד שסך התלמידים לא יעלה על חמישה אחוזים משנתון תלמידי הישיבות.


התאמה לבתי הספר הממלכתיים במגזר הערבי

8.

במגזר הערבי, במקום לימודי מורשת ישראל, ילמדו לימודי מורשת ומסורת ערבית, ובמקום לימודי תנ"ך ילמדו לימודי קודש בנצרות או באסלאם, והכל בהתאם לאמונתו הדתית של התלמיד.


תיקון חוק חינוך ממלכתי

9.

בחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953, בסעיף 11, בסופו יבוא "בכפוף לחוק לימודי יסוד במערכת החינוך, התש"ע–2010".


ביטול מוסדות חינוך תרבותיים יחודיים

10.

חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח–2008 – בטל.


תחילה

11.

תחילתו של חוק זה בשנת התשע"ב.

דברי הסבר

לימודי הליבה נועדו לייצר תשתית חינוכית משותפת לכל בוגר של מערכת החינוך בישראל.

מערכת החינוך במדינת ישראל סובלת משסעים חריפים ומפערים גדולים בתכני הלימוד בין מגזרים שונים.לימודי הליבה הם המטען הערכי, התרבותי והאינטלקטואלי שעל כל תלמיד לשאת איתו בדרך להיותו אזרח בוגר ותורם לחברה הישראלית.

הצעת החוק אינה עומדת בסתירה לעקרון האוטונומיה של כל זרם במערכת החינוך, והיא עומדת בהתאמה לעקרון שעוגן עם קום המדינה בהסכם הסטטוס קוו, ולפיו "תובטח אוטונומיה מלאה של כל זרם בחינוך, והמדינה תקבע את המינימום של לימודי חובה: הלשון העברית, היסטוריה, מדעים וכדו'..."

בית המשפט העליון קבע אף הוא את החשיבות שבלימודי הליבה: "לימודי הליבה נועדו להשיג שתי מטרות עיקריות: האחת- להוות חוליה מקשרת בין כל פלגי העם וכל מגזריו כדי ליצור מכנה משותף בסיסי, שהוא חיוני ליצירת הרמוניה בין הרבדים האנושיים השונים של החברה, השניה, לתת בידי כל ילד בישראל כלים בסיסיים להתמודד עם החיים ולממש את הזכות לשוויון הזדמנויות בפיתוח אישיותו ועצמיותו, של כל צעיר, כדי להשתלב בשוק העבודה". (בג"ץ 4805/07 המרכז לפלורליזם יהודי נגד משרד החינוך).

למרות חשיבות העניין, באופן מעשי נחקק בשנת 2008 חוק הקובע פטור מלימודי ליבה למוסדות תורניים ייחודיים, מבלי שהדבר פוגע בתקצובם. מציאות זו, של מוסדות חינוך שאינם מקנים ידע, ומיומנויות בסיס לבוגריהם, בחסות המדינה פוגעת הן באוכלוסיות הפוטרות עצמן מלימודי ליבה, והן בחוסנה האזרחי של מדינת ישראל לאורך זמן.

חקיקה זו אינה ראויה, והצעת חוק זו באה לבטל אותה, ולעגן חובת לימודי יסוד, כדי לקבל תקצוב מהמדינה.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון