חוק הים


חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים, התשנ"ז-1997 (להלן:"חוק הים")

1. הגדרות

בחוק הים -

"חוף הים" -

(1) רצועת קרקע, ברוחב של 100 מטרים, לאורך הים מנקודת גאות המים שבחוף;

(2) ברצועת קרקע, כאמור בפסקה (1), שבה מצוי מקום רחצה מוכרז, כמשמעותו בחוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ"ד-1964 - כל תחום מקום הרחצה המוכרז, אף אם הוא חורג מרוחב של 100 מטרים,

למעט דרכים שהוסדרו על פי חיקוק, תחומים שהוכרזו כנמל לפי פקודת הנמלים (נוסח חדש), התשל"א-1971, וחניונים;

"ים" - ים התיכון, ים סוף, ים המלח, ים כנרת;

"רכב" -

(1) כמשמעותו בפקודת התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן - פקודת התעבורה), ובין היתר, טרקטורון, ג'יפ או רכב שדה בדומה לו ואופנוע, למעט אופניים;

(2) רכב כאמור בפסקה (1) גם כשהוא משמש לרוכלות;

"השר" - שר הפנים.

2. איסור נהיגה בחוף הים

לא ינהג אדם ברכב בחוף הים.

3. סייגים לנהיגה בחוף הים

על אף הוראות סעיף 2, רשאי אדם שהורשה לכך לנהוג ברכב בחוף הים לאחת ממטרות אלה:

(1) שמירה על בטחון הציבור ועל בטחון המדינה;

(2) ביצוע משימות שיטור על פי דין;

(3) פיקוח והצלה;

(4) מתן שירותים בתחום רשות מקומית - ובלבד שהנוהג ברכב הורשה לכך בכתב על ידי ראש הרשות המקומית הנוגעת בדבר;

(5) מתן שירותים מחוץ לתחום רשות מקומית - ובלבד שהנוהג ברכב הורשה לכך על ידי הממונה על המחוז;

(6) מטרה אחרת שאישר השר בצו.

4. הסמכת מפקחים (תיקון: תשס"ח, תשס"ט2) בתוקף עד יום 31.12.2009

(א) השר רשאי להסמיך מפקחים לענין חוק הים מקרב עובדי משרדו.

(ב) השר לאיכות הסביבה רשאי להסמיך מפקחים לענין חוק הים מקרב עובדי משרדו ומתוך רשימות שהגישו לו -

(1) מינהל מקרקעי ישראל והקרן הקיימת לישראל - של המוסמכים לפעול לפי חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ"א-1981;

(2) רשות הגנים הלאומיים ורשות שמורות הטבע, של פקחים שמונו לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב-1992;

(3) רשויות נחל - של עובדים המוסמכים לפעול לפי חוק רשויות נחלים ומעינות, התשכ"ה-1965;

(4) רשות העתיקות - של עובדים המוסמכים לפעול לפי חוק העתיקות, התשל"ח-1978.

4. הסמכת מפקחים (תיקון: תשס"ח, תשס"ט2) בתוקף מיום 1.1.2010

(א) השר רשאי להסמיך מפקחים לענין חוק הים מקרב עובדי משרדו.

(ב) השר לאיכות הסביבה רשאי להסמיך מפקחים לענין חוק הים מקרב עובדי משרדו ומתוך רשימות שהגישו לו -

(1) רשות מקרקעי ישראל והקרן הקיימת לישראל - של המוסמכים לפעול לפי חוק מקרקעי ציבור (סילוק פולשים), התשמ"א-1981;

(2) רשות הגנים הלאומיים ורשות שמורות הטבע, של פקחים שמונו לפי חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ב-1992;

(3) רשויות נחל - של עובדים המוסמכים לפעול לפי חוק רשויות נחלים ומעינות, התשכ"ה-1965;

(4) רשות העתיקות - של עובדים המוסמכים לפעול לפי חוק העתיקות, התשל"ח-1978.

5. הכשרת מפקחים

לא יתמנה מפקח לפי חוק הים אלא אם כן קיבל הכשרה מתאימה כפי שנקבע על ידי השר והשר לאיכות הסביבה, לפי הענין, בתיאום עם השר לבטחון פנים.

6. סמכויות מפקחים

(א) לשם פיקוח על ביצוע הוראות לפי חוק הים, רשאי מפקח -

(1) לדרוש מכל אדם שיש לו חשש סביר כי עבר על הוראות חוק הים להזדהות בפניו ולהציג בפניו מסמכים הקשורים לקיום הוראות חוק הים;

(2) להיכנס, בכל עת סבירה, לכל מקום שיש לו חשש סביר שבו מתבצעת עבירה בניגוד להוראות סעיף 2, או שבו מצוי רכב שיש חשש שנעברה בו עבירה או שבו מצוי אדם שנהג ברכב ויש חשש שעבר עבירה כאמור; ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים בלבד, אלא על פי צו של בית משפט ובליווי שוטר.

(ב) לשם גילוי עבירה לפי חוק הים יהיו למפקח סמכויות חקירה המסורות לקצין משטרה לפי סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), 1927, וכן סמכויות של שוטר לבקש מבית משפט צו חיפוש ולבצעו לפי סעיפים 23 ו-24 (א)(1) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969; הוראות חיקוקים אלה יחולו על חקירה, חיפוש ותפיסת חפצים כאילו נערכו בידי קצין משטרה או שוטר, לפי הענין.

(ג) מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (ב), חיפוש שנערך על ידי מפקח לפי סעיף קטן (ב), ייעשה בנוכחותו של שוטר.

7. עונשין

הנוהג ברכב בחוף הים בניגוד להוראות סעיף 2, דינו - קנס כאמור
בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

8. פסילת רשיון נהיגה

היה לשוטר יסוד סביר להניח כי אדם נהג ברכב בניגוד להוראות חוק הים ובאופן שיש בו כדי לסכן חיי אדם או לגרום פגיעה ניכרת בסביבה, יודיע על כך לקצין משטרה בדרגה שאינה פחותה מדרגת מפקח, והקצין רשאי לפסול אותו אדם, בצו, מהחזיק ברשיון נהיגה לאותו סוג של רכב שבו נעברה העבירה, לתקופה של 30 ימים מיום שנמסר לו הצו, והוראות סעיפים 47, 48, 49 ו-50 לפקודת התעבורה יחולו בהתאם.

9. ביצוע ותקנות

השר ממונה על ביצוע חוק הים והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובלבד שתקנות בענינים שהשר לאיכות הסביבה, השר לבטחון פנים או שר התחבורה ממונים עליהם - יותקנו בהסכמתם.

10. שמירת דינים

הוראות חוק הים באות להוסיף על הוראות כל דין.


לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק הים

 2. חוק הרצל

 3. חוק בגין

 4. חוק גנדי

 5. חוק מד"א

 6. חוק הטיס

 7. חוק כבאים

 8. חוק הגיור

 9. חוק הליבה

 10. חוק מחזור

 11. חוק הגליל

 12. חוק שילוט

 13. חוק טיפים

 14. חוק המרעה

 15. חוק הפרווה

 16. חוק הזרעים

 17. חוק הספרים

 18. חוק כנוביץ

 19. חוק טכנאים

 20. חוק הפרוות

 21. חוק דלקנים

 22. חוק דרכונים

 23. חוק נהג חדש

 24. חוק המילוות

 25. חוק הקולנוע

 26. חוק היפנוזה

 27. חוק החניכות

 28. חוק האריזות

 29. חוק חמרי נפץ

 30. חוק קרן וולף

 31. חוק נגד הסתה

 32. חוק דם טבורי

 33. חוק ארכיונים

 34. חוק צ'רנוביל

 35. חוק הווטרנים

 36. חוק הלוביסטים

 37. חוק דגל ישראל

 38. חוק בן גוריון

 39. חוק עזר עירוני

 40. חוק ז'בוטינסקי

 41. חוק המוזיאונים

 42. חוק הזמנת טכנאי

 43. חוק שירותי הסעד

 44. חוק גנים פרטיים

 45. חוק בית העצמאות

 46. חוק איגודי ערים

 47. חוק לייצוב המשק

 48. חוק דחיית שירות

 49. חוק גנים בוטניים

 50. חוק רשות העתיקות

 51. חוק ליקויי למידה

 52. חוק שירותי הובלה

 53. חוק נתיבים מהירים

 54. חוק ביקורת פנימית

 55. חוק מקורות אנרגיה

 56. חוק מילווה המדינה

 57. חוק למניעת מפגעים

 58. חוק אנרגיה סולארית

 59. חוק שידורים מזיקים

 60. חוק מטבע השקל החדש

 61. חוק התרבות והאמנות

 62. חוק ההגנה על חוסים

 63. חוק התובלה האוירית

 64. חוק הפיקוח על המטבע

 65. חוק הפריה חוץ גופית

 66. חוק ספריות ציבוריות

 67. חוק בנימין זאב הרצל

 68. שינוי חוקת ההסתדרות

 69. חוק מאבחנים דידקטיים

 70. חוק רישוי בעלי מלאכה

 71. חוק אזורי נמל חפשיים

 72. חוק הפיקוח על מעונות

 73. חוק הרשות לפיתוח הנגב

 74. חוק המטה לביטחון לאומי

 75. חוק הרשות לפיתוח הגליל

 76. חוק מאבק בארגוני פשיעה

 77. חוק ארוחה יומית לתלמיד

 78. חוק שירות הציבור מתנות

 79. חוק הגימלאות לנפגעי ספר

 80. חוק לעידוד הסרט הישראלי

 81. חוק רישוי שירותי התעופה

 82. חוק מעונות יום שיקומיים

 83. חוק להסדרת תוצרת אורגנית

 84. חוק פיצוי נפגעי אסון טבע

 85. חוק להגנת מעגלים משולבים

 86. חוק עסקאות גופים ציבוריים

 87. חוק אנטנות טלוויזיה ורדיו

 88. חוק רשויות נחלים ומעיינות

 89. חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים

 90. חוק הרשות לקידום מעמד האשה

 91. החוק הירדני - אי קיום התראה

 92. חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים

 93. חוק הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 94. חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל

 95. סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים

 96. הכנסה נוספת חוק ההסדרים

 97. חוק המוסד העליון ללשון הערבית

 98. חוק האגודות העותומניות מס 121

 99. סעיף 4 לחוק שירות הציבור

 100. חוק הרשות הלאומית לתרבות יידיש

 101. חוק הרשות הלאומית לתרבות לאדינו

 102. חוק עידוד התעשיה (מסים) - הטבות

 103. חוק המרכז למורשת הדרוזים בישראל

 104. סעיף 29 לחוק יסודות התקציב

 105. סעיף 42 חוק שירות המדינה (גמלאות)

 106. חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים

 107. חוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים

 108. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות לוב

 109. חוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור

 110. חוק לפיצוי נפגעי עירוי דם נגיף איידס

 111. חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה

 112. חוק לתיקון פקודת הדרכים ומסילות הברזל

 113. חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים

 114. חוק הרשות הישראלית לחילופי נוער וצעירים

 115. חוק הפחתת הגרעון והגבלת ההוצאה התקציבית

 116. חוק עזר לחיפה - שמירת הסדר והניקיון

 117. חוק להגברת הצמיחה והתעסוקה לשנת הכספים 1998

 118. חוק למרכז להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון

 119. סעיפים 2א ו-3 לחוק עדכון כתובת, תשס"ה-2005

 120. סעיף 79 לחוק מדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004

 121. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון