מניעת מכירת נכס של חברה בפירוק


פסק דין

זוהי בקשה לפירוק החברה שהוגשה ע"י המבקשות. המבקשת מס' 1 טוענת שהיא משתתפת ונושה והמבקשת מס' 2 טוענת שהיא נושה.

בבקשת הפירוק שהוגשה ב29.4.01- טוענות המבקשות שיש סכנה שהחובות המגיעים להם מהחברה לא יפרעו מאחר והנכס היחיד של החברה - בית מלון "עלול להימכר בנזיד עדשים תוך הנושה שפועל למכירת הנכס בנזיד עדשים שלא מכח שיעבוד אלא מכח עיקול בלבד, הבנק הבינלאומי הראשון בע"מ, יגרוף את כל הקופה..."

באותו מעמד הוגשה בש"א 6785/01 למינוי מפרק זמני במעמד צד אחד שנקבעה לדיון במעמד הצדדים ל9.5.01-, ולקראת הדיון האמור, הגישו הצדדים בקשה לאישור הסדר שקיבל תוקף החלטה ב9.5.01-, כמתואר שם.

הבקשה לפירוק נקבע ל6.9.01- ואח"כ נדחתה לתאריך היום 22.10.01.


חב' ורטהיימר הגישה התנגדות לבקשה לפירוק בבש"א 14629/01 והחברה מלון אסתאר נהריה בע"מ הגישה תגובה לבקשת הפירוק, שבטעות לא סומנה כבש"א, לפיה יש לדחות את הבקשה על הסף בהעדר ערובה כי הבקשה לפירוק הוגשה ע"י נושה מותנה או נושה עתידי ולא הופקדה ערובה סבירה להוצאות לפי סעיף 260(ב) לפקודת החברות (נוסח חדש) התשמ"ג - 1983; וכי הבקשה לפירוק מהווה נסיון חסר תום לב לעקוף ניהול תביעה להסרת הקיפוח שהוגשה ע"י המבקשת מס' 1, המתנהלת בין הצדדים בה"פ 438/98. עוד נטען שאין למבקשות זכות לכאורה לפרק את החברה, החברה עומדת במבחנים שנקבעו לכושר פרעון והחוב כלפי המבקשות שנוי במחלוקת.


לאחר ששמעתי טענות הצדדים אני מקבלת את עמדת המשיבות למחוק את בקשת הפירוק על הסף.
טענות החברה בתגובה שהגישו בכתב מפורטות, מלומדות ומנומקות נמק היטב ואני מאמצת את מרביתן ככולן בכל הקשור לטעמים המשפטיים שפורטו שם, ואין צורך שאחזור עליהם בהחלטתי זו אותה אני נותנת בסיום הדיון ובאותו יום.
מקובלת עלי עמדת עו"ד בן דרור שאם נבחנת עילת הפירוק עפ"י נימוקי הבקשה לפירוק, ענינה היה דחוף אז בגלל טענת המבקשות על מכירתו הצפויה של המלון, ומשזה נמכר בהסכמה, שקיבלה תוקף החלטה, אין עוד יסוד ממשי לבקשה לפירוק, שכן החשש שתואר בבקשה על מכירה בנזיד עדשים וכיוצ"ב אינו מתקיים עוד, במיוחד שהמכירה בוצעה גם בהסכמת עו"ד קליין, שמונה על פי החלטתי כמנהל זמני ביחד עם אחרים להליך המכירה.
התביעה להסרת הקיפוח עדיין תלויה ועומדת במסגרתה טענה המבקשת כי מנהלי החברה מרוקנים את החברה, כביכול, מנכסיה, בהחלטתי מיום 29.11.98, שניתנה לאחר חקירה ארוכה ומפורטת של הצדדים עצמם, צומצמו הסעדים הזמניים לגילוי מסמכים ומינוי חוקר, נדחתה טענת ההתיישנות שנטענה ע"י החברה וקבעתי כי המבקשת נמצאת במצב שבו היא עלולה להפסיד את זכותה לקבלת דמי יעוץ, או שהיא תחוייב בהזרמת הון לחברה ויש באלו, לכאורה, כדי קיפוחה בהתחשב בכך שבמשך השנים שימשה החברה מקור פרנסה אמין למבקשת ולבעלה המנוח.
המשיבות הגישו בקשה לרשות ערעור לביהמ"ש העליון וזו תלויה ועומדת שם לאחר שהפניית הצדדים לגישור בביהמ"ש העליון לא צלחה.
הנסיבות העובדתיות הנטענות ע"י המבקשות בבקשה לפירוק דומות ו/או זהות לתביעה שהגישה המבקשת מס' 1 להסרת הקיפוח ולא ניתן לעקוף את ההליכים המתנהלים בתביעת הקיפוח, בפנייה בתביעה חדשה לביהמ"ש מטעמי פירוק, שהרי סעד הפירוק בגין קיפוח הוא הסעד הדרסטי ביותר וביהמ"ש לא ממהר לתיתו בטרם נבחנה אפשרות של סעדים פחות קיצוניים.


החוב הנטען ע"י שתי המבקשות מותנה ועתידי. התשלום למבקשת מס' 1 אמור להשתלם מידי חודש ומאז ההליכים שננקטו על ידה בה"פ 438/98 משולמים אלו כסדרם. צודק עו"ד בן דרור בעמדתו שלגבי טענת חדלות הפרעון אין ראיה שלא יהיה ביכולתה של החברה לשלם את חובותיה, במשמעות סעיף 258(3) לפקודת החברות. מדובר בתקופה עתידית ארוכה וזכותה של המבקשת מס' 1 היא לקבלת תשלום דמי יעוץ בסכומים חודשיים ולא לקבלת סכום מהוון גלובלי. לפי כל חישוב, לפחות למשך 4 השנים הקרובות, יספיקו הסכומים הנמצאים בנאמנות בידי עו"ד וייל לחיסול ההתחייבויות. לא ניתן להתעלם מכך שהגב' זוהר כבת 85 והשאלה מה יקרה לפעילותה הכלכלית של החברה ב4- השנים הבאות היא שאלה ספקולטיבית ואין בה לשמש בסיס לקבוע שהחברה הינה חדלת פרעון.


זאת ועוד, למבקשת מס' 1 יש ערבויות אישיות של ורטהיימר וגבי זוהר ואין סכנה, ובכל מקרה לא נטען כך, שלמקרה שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה לא יהיה בידי הערבים לסלק את ההתחייבות החודשית המתוארת לעיל.


באשר לחוב הנטען ע"י המבקשת מס' 2, לקבלת דמי יעוץ במועד פטירתה (חו"ח) של אמה, המבקשת מס' 1, שוכנעתי כי החוב שנוי במחלוקת מהפן המהותי בגלל כוונות הצדדים במועד מתן ההתחייבות וחלוקה שווה, לכאורה, בין המבקשת 2 לגבי זוהר, וכן המועד בו יגיע מימוש זכות זו והאפשרות הספקולטיבית שבאותו מועד לא תוכל החברה לעמוד בהתחייבויותיה.
ההסכם שנעשה בין הצדדים והבנק בתיק בש"א 6785/01 מדבר בעד עצמו ונראה לי שספק רב אם תתקבלנה טענותיו של ב"כ המבקשות כאילו שהמפרק יגבה בחזרה כספים שקיבל הבנק לקופת המפרק, ובכך תעשה חלוקה שווה ונכונה בין הצדדים. במיוחד נראה שאין להתעלם מההנחה המשמעותית שנתן הבנק בגלל ההסדר, ונשייתו הצפויה של ורטהיימר בחברה בגין דמי יעוץ המגיעים לו לפי אותם הסכמים המהווים יסוד לדרישת המבקשות.
נראה שיש הגיון רב בעמדת המחוקק שבקשת פירוק של נושה מותנה או נושה עתידי חייבת להיות מלווית בערובה להוצאות וכן הוכחה לכאורה שיש לפרק את החברה. אינני נדרשת לשאלה אם הוראת הפקודה אינה מותירה לביהמ"ש שיקול דעת, ואולם לאחר שדנתי בבקשה ושמעתי את ההתנגדות. לו נדרשתי לקבוע ערובה להבטחת הוצאות המשיבים הייתי קובעת, כעמדת עו"ד בן דרור, שגובה הערובה צריך להיות דומה או זהה לסכום החוב שהבנק ויתר עליו.


אשר על כן אני מוחקת על הסף את בקשת הפירוק שהוגשה ע"י המבקשות.
אני דוחה את הבקשה למינוי מפרק זמני.

אני מחייבת את המבקשות, ביחד ולחוד, לשלם לכל אחד מהמשיבים בנפרד סך 10,000 ש"ח הוצאות ושכ"ט עו"ד ובסך הכל 20,000 ש"ח (כולל מע"מ).
הסך האמור ישא הפרשי הצמדה וריבית החל מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פירוק איגוד

 2. בית המשפט של פירוק

 3. תרומה לקופת הפירוק

 4. פירוק איגוד מקרקעין

 5. עורך דין פירוק חברה

 6. הערת עסק חי

 7. אי הצדקה לבקשת פירוק

 8. טופס בקשת פירוק

 9. תקנות פירוק חברה

 10. חיוב משקיע לשלם

 11. פירוק הפועל חיפה

 12. ביטול פירוק מרצון

 13. פירוק חברה - העלמת כספים

 14. ערעור החלטת המנהל המיוחד

 15. חוב תמלוגים – פירוק חברה

 16. שכר מעל דין קדימה

 17. העלמת נכסים של חברה בפירוק

 18. התנגדות נושים לפירוק חברה

 19. התנגדות לבקשת פירוק חברה

 20. הפועל רמת גן - פירוק

 21. פירוק חברה חוב שכר לעובדים

 22. פירוק חברה מטעמי צדק ויושר

 23. פירוק חברה - פיטורים בהריון

 24. ערעור על החלטת המנהל המיוחד

 25. מכירת מוצרים לפני קריסת חברה

 26. דוח שנתי - חברה בפירוק

 27. בקשה לתבוע חברה בהליכי פירוק

 28. פירוק חברה מרצון - מיסוי

 29. מניעת מכירת נכס של חברה בפירוק

 30. תביעה נגד מנהל מיוחד פירוק חברה

 31. אחריות מוגברת בין חברה לעובדיה

 32. בקשה לעכב את ההליכים - צו פירוק

 33. תביעה לתשלום יתרת חוב מחברה בפירוק

 34. רשות להגיש כתב תביעה לאחר צו פירוק

 35. מלאי חברה בפירוק - בקשה לקבל נתונים

 36. הסכם בין חברה בפירוק ללקוחות

 37. הגשת בקשה לפירוק חברה על ידי עובדים

 38. הוועד הממונה של הקו-אופ - הליך פירוק

 39. זכויות עובדים בפירוק או פשיטת רגל המעביד

 40. בקשה לאשר תביעה כספית נגד חברה בפירוק

 41. פירוק על ידי בית המשפט עקב חדלות פרעון

 42. פירוק חברה ע"י בית משפט מן הצדק והיושר

 43. בקשה אישור להמשיך בהליך נגד חברה בפירוק

 44. בקשה שבית המשפט יתערב בהליך פירוק מרצון

 45. העברת כספים במהלך פירוק חברה לצורך מיסוי

 46. טופס צו לפירוק חברה בידי בית המשפט

 47. פירוק חברה - מנהלים רוקנו את כל הכסף בחברה

 48. אישור בית משפט להמשיך הליכים בפירוק

 49. החלטה של מנהל מיוחד פרוק חברה – הגדרת עובד

 50. בקשה למתן צו פירוק בעילת חדלות פירעון

 51. תביעה להחזר כספים על דירה - פירוק חברה קבלנית

 52. תביעה אישית נגד מעביד - פירוק חברה / פשיטת רגל

 53. טופס הודעת הכונס הרשמי בדבר מתן צו פירוק

 54. פירוק מטעמי צדק ויושר - סעיף 257(5) לפקודת החברות

 55. המחאות הוחזרו בגלל חשבון מוגבל בבנק - צו פירוק חברה

 56. סעיף 257(5) לפקודת החברות – פירוק חברה בגלל צדק ויושר

 57. טופס הודעה בדבר הגשת בקשה לבית המשפט לפירוק חברה

 58. זכאות עובדים לגמלה מביטוח לאומי - צו פירוק חברה בידי בית המשפט

 59. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון